LOs utdanningsfond

Formålet er å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte som har rettigheter i Fondet. Rettighetene knyttet til de tariffområder som finansierte Lavtlønnsfondet og den forlengede trekkordning 2. og 3. kvartal 1990. Søknadsberettiget er de som i tillegg har minimum 3 års sammenhengende medlemskap på søknadstidspunktet. Fondet yter støtte til: Helårsstudium på hel- og deltid ved universiteter og høgskoler, vg skoler, folkehøgskoler og grunnskole eller tilsvarende i voksenopplæringsorganisasjonens regi. For øvrig ytes støtte til utdanning av kortere varighet enn nevnt ovenfor: Etter- og videreutdanning som er direkte knyttet til yrket vedkommende er i eller omskolering til annet yrke, § 20-opplæring, allmennfaglig utdanning med sikte på studiekompetanse, grunnskolefag, opplæringstiltak innenfor organisasjons- og bedriftsutvikling knyttet til bedrifter. Følgende utgifter er stønadsberettiget: Kursavgifter, eksamensavgifter, merutgifter til nødvendig midlertidig bosted, materiell, tapt arbeidsfortjeneste.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her