Annet eller uspesifisert

Youth For Understandings stipender

Stipend til fremme av flerkulturelt lederskap. Årlig deles det ut to stipender à 25 000 til elever på videregående skole som har flerkulturell bakgrunn og som er opptatt på Youth For Understandings' utdanningsprogram. Formålet er å... Les mer

Annet eller uspesifisert

Johan Christopher Rogges legat

Til verdige studenter ved universitetet eller Polyteknisk institutt. Stipendiebeløp: Porsjoner à inntil kr 1.000 avhengig av legatets inntekter. Stipendiet deles ut hvert 3. år og kun etter forutgående avertering. Les mer

Annet eller uspesifisert

Hærens kunnskapslegat

Stipend: Offiserer fra Hæren med krigsskoleutdanning (bachelor-nivå el. høyere) kan søke om stipend til utførelse av militærvitenskapelig arbeid. Søknaden skal være faglig og/eller tjenestemessig begrunnet og må inneholde budsjett... Les mer

Annet eller uspesifisert

Kristian Gerhard Jebsen og Jantzens Fond

For norske, svenske og finske jurister som vil videreutdanne seg i praktisk sjørett i utlandet, enten ved videre studier eller et trainee-opphold ved et advokatfirma (primært i New York eller London). Stipendbeløp kan variere og kan... Les mer

Annet eller uspesifisert

Norsk Jernbaneforbunds stipendiefond

Til hjelp for forbundets aktive medlemmer til kortere studiereiser i utlandet for å sette seg inn i andre lands jernbaneorganisasjoners virkefelt og arbeidsmåter og/eller andre organisasjoners arbeid, fag- og yrkesforhold i inn- og... Les mer

Annet eller uspesifisert

Apoteker H.S. Knophs og infanterikaptein A. Holms legat

Farmasistudenter som er medlem av Norges Farmaceutiske Forening kan søke om understøttelse fra legatet. Søknaden må være vedlagt opplysninger om inntekts- og formuesforhold, og det må oppgis hvor langt søkeren er kommet i studiet. Les mer

Annet eller uspesifisert

Per Langhoffs Minnefond

Søkere må ha gjort en spesiell innsats for utvikling/gjennomføring av medieundersøkelser. Under ellers like forhold vil søkere knyttet til markedsanalyseinstitutter eller media bli foretrukket. Stipendiebeløp: 1–2 porsjoner à kr 10.... Les mer

Annet eller uspesifisert

Acta Chemica Scandinavicas forskningsfond

Til ansatte i universitets- og høyskoleinstitusjoner for deltagelse på kongresser, samarbeidsprosjekter etc. Yngre forskere som ønsker å reise i Norden blir gitt fortrinn. Søkeren selv eller veileder må ha publisert arbeider i Organ... Les mer