Emner i Andre

Annet eller uspesifisert

Norsk Jernbaneforbunds stipendiefond

Til hjelp for forbundets aktive medlemmer til kortere studiereiser i utlandet for å sette seg inn i andre lands jernbaneorganisasjoners virkefelt og arbeidsmåter og/eller andre organisasjoners arbeid, fag- og yrkesforhold i inn- og... Les mer

Annet eller uspesifisert

Apoteker H.S. Knophs og infanterikaptein A. Holms legat

Farmasi- og reseptarstudenter som er medlem av Norges Farmaceutiske Forening kan søke om understøttelse fra legatet. Søknaden må være vedlagt opplysninger om inntekts- og formuesforhold, og det må oppgis hvor langt søkeren er kommet... Les mer

Annet eller uspesifisert

Per Langhoffs Minnefond

Søkere må ha gjort en spesiell innsats for utvikling/gjennomføring av medieundersøkelser. Under ellers like forhold vil søkere knyttet til markedsanalyseinstitutter eller media bli foretrukket. Stipendiebeløp: 1–2 porsjoner à kr 10.... Les mer

Annet eller uspesifisert

Acta Chemica Scandinavicas forskningsfond

Til ansatte i universitets- og høyskoleinstitusjoner for deltagelse på kongresser, samarbeidsprosjekter etc. Yngre forskere som ønsker å reise i Norden blir gitt fortrinn. Søkeren selv eller veileder må ha publisert arbeider i Organ... Les mer

Annet eller uspesifisert

Olav Knudsens minnestipend

Er du tillitsvalgt i FO og ønsker å tilegne deg/utvikle kunnskap om arbeidslivsspørsmål og/eller fagbevegelsen? Da oppfordres du til å søke på Olav Knudsens minnestipend. Stipendmidlene skal brukes til å stimulere deg som tillit... Les mer

Annet eller uspesifisert

Trelastindustriens stipend

Formålet er å stimulere kjennskapen til og forståelsen for trelastbransjen og dens virksomhet i vid forstand, å fremme rekrutteringen til bransjen og være til støtte for bransjefolk ved fag- og etterutdanning. Stipend kan søkes av:... Les mer

Annet eller uspesifisert

Forsbergs og Aulies legat

Det deles ut inntil tre stipend på inntil NOK 100.000 til en maler, en musiker og en nevrolog. Søkerne skal fortrinnsvis være under 40 år, og stipendet skal benyttes som reisestipend. Stipendiaten må i sin søknad opplyse hvordan rei... Les mer

Annet eller uspesifisert

Niels og Dina Espelands legat

Formål: Å bidra til å bevare, befeste og utvikle en fri og uavhengig advokatstand gjennom bevilgninger bl.a. til studier og reiser, til publikasjoner og publisitetsvirksomhet, til særlige prosjekter av advokatenes organisasjoner i N... Les mer