Annet eller uspesifisert

Tillitsvalgtstipend

Du må være yrkesaktiv tillitsvalgt i FO for å søke stipendet. Studentmedlemmer kan også søke, så lenge de jobber ved siden av studiene og er tillitsvalgte i FO. Hva kan stipendet brukes til? - Dekke utgifter i forbindelse med op... Les mer

Annet eller uspesifisert

Trelastindustriens stipend

Formålet er å stimulere kjennskapen til og forståelsen for trelastbransjen og dens virksomhet i vid forstand, å fremme rekrutteringen til bransjen og være til støtte for bransjefolk ved fag- og etterutdanning. Stipend kan søkes av:... Les mer

Annet eller uspesifisert

Forsbergs og Aulies legat

Det deles ut inntil tre stipend på inntil NOK 100.000 til en maler, en musiker og en nevrolog. Søkerne skal fortrinnsvis være under 40 år, og stipendet skal benyttes som reisestipend. Stipendiaten må i sin søknad opplyse hvordan rei... Les mer

Annet eller uspesifisert

Niels og Dina Espelands legat

Formål: Å bidra til å bevare, befeste og utvikle en fri og uavhengig advokatstand gjennom bevilgninger bl.a. til studier og reiser, til publikasjoner og publisitetsvirksomhet, til særlige prosjekter av advokatenes organisasjoner i N... Les mer

Annet eller uspesifisert

Fagforbundets utdanningsstipend

Formål: Å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Fagutdanning kan gi et realt lønnshopp. Stipendet vil maks dekke 50% av egne utgifter (vi dekker ikke utgifter du får dekket av andre) til kurs og u... Les mer

Annet eller uspesifisert

Norges Golfforbunds Juniorstipend

NGFs Juniorstipend tildeles av NGFs styre etter innstilling fra idrettsavdelingen. Juniorstipendet skal årlig tildeles en jente og en gutt i alderen 13–16 år, som er amatør og som gjennom sesongen har vist fremgang og treningsiver o... Les mer

Annet eller uspesifisert

L. Meltzers Høyskolefond

L. Meltzers Høyskolefond deler ut prosjektstipend til studenter og doktorgradsstipendiater. Utdeling skjer hvert år på Lauritz Meltzers fødselsdag 8. mars. Fondet skal fremme den vitenskapelige virksomhet ved Universitetet i Bergen.... Les mer

Annet eller uspesifisert

Rolf Daldorffs legat

Reisestipend til indremedisinere med spesiell interesse for hjerteforskning - dog ikke kirurger, og til bildende kunstnere - særlig unge grafikere. Les mer

Annet eller uspesifisert

Kong Haakon den 7des utdannelsesfond for norsk ungdom

Til støtte for norsk ungdom i alderen mellom 18 og 30 år til studieopphold på Svalbard innenfor praktisk, teoretisk og kunstnerisk art. Søkere må ha avsluttet videregående skole. Stipend kan også gis til bearbeidelse av materiale in... Les mer