Medisin/sykepleie/helse

Den Norske Jordmorforenings stipendier (DNJ)

Sentralstyret i Den norske jordmorforening har gleden av å tilby stipend til jordmødre og jordmorstudenter. Jordmorstipendiet er ikke ment å fullfinansiere, men skal gi et bidrag til søkerens forskning, prosjekt eller faglige reise. Les mer

Medisin/sykepleie/helse

Gunhild Mikkelsens Fond

Til reisestøtte for deltakelse på kurs, kongresser, møter etc. for leger ansatt på Ullevål Sykehus, Onkologisk avdeling. Stipendiebeløp til fordeling ca. 15.000 kr. Les mer

Medisin/sykepleie/helse

Mediq Norges stiftelse

Stiftelsens formål skal være å yte bidrag til helsefaglig kunnskap og forståelse, bidrag til allmennyttige formål av enhver kategori, samt bidrag til utdanningsinstitusjoner og personer som søker utdanning. Les mer

Medisin/sykepleie/helse

Norsk Tannpleierforenings Symposiefond av 1986

Fondsmidlene kan tildeles autoriserte tannpleiere som er medlemmer i Norsk Tannpleierforening, enten som enkeltpersoner eller gruppe. Ved tildeling bør det legges vekt på søkerens faglige bakgrunn og tidligere innsats innen tannplei... Les mer

Medisin/sykepleie/helse

Odd og Randi Gullaksens Legat

Legatets formål er å gi pengestøtte til hjelp for funksjonshemmede og personer med bevegelsesvansker som følge av sykdom, lyte eller medført lidelse. Utdelingen av legatet skal ikke skje i bestemte porsjoner, men etter søkers behov... Les mer

Medisin/sykepleie/helse

Overlege Haakon Sæthres minnefond

Stipendiet skal brukes til studieopphold i utlandet innenfor fagfeltet psykiatri/nevrologi. Stipendier på kroner 20 000 deles vanligvis ut annethvert år. Den ene halvparten av stipendiet (kroner 10 000) kan bare søkes av sykepleiere... Les mer