Stipend og annen støtte fra Det faglitterære fond og NFF

Målet med fondet er å fremme norsk sakprosa.

* Prosjektstipend til forfattere. Stipendet gis som støtte til utarbeidelse av manuskript til en bok eller annen sakprosautgivelse. Stipendet skal ikke gis til ren forskning, eller til vitenskapelig og faglig litteratur som primært faller inn under støtteordninger etablert av Norges forskningsråd, universitetene eller andre offentlige organer. Det gis ikke støtte til redaktørarbeid, trykking og markedsføring. Hver søker kan søke om 1–12 månedsverk, der ett månedsverk er på 30.000 kroner.

* Prosjektstipend til oversettere. Stipendet gis som støtte til oversettelse av en bok eller annen sakprosautgivelse. Stipendet skal ikke gis til ren forskning, eller til vitenskapelig og faglig litteratur som primært faller inn under støtteordninger etablert av Norges forskningsråd, universitetene eller andre offentlige organer. Det gis ikke støtte til redaktørarbeid, trykking og markedsføring. Hver søker kan søke om 1–12 månedsverk, der ett månedsverk er på 30.000 kroner.

* Treårig arbeidsstipend til frilansforfattere. Fem arbeidsstipender á kr 600.000 (kr 200.000 per år i tre år) er avsatt som støtte til etablerte frilansforfattere med store og tidkrevende prosjekter. Søkere til Det faglitterære fonds arbeidsstipend må kunne dokumentere opphavsrett som forfatter til åndsverk av faglitterær karakter på minst 100 sider eget bidrag eller 200.000 tegn med mellomrom. Hvis søkeren ikke har skrevet en bok, godkjenner vi også artikler hvor hvert bidrag må utgjøre minst fem sider (10.000 tegn med mellomrom).

* Ettåring arbeidsstipend til frilansoversettere. Ett arbeidsstipend á kr 200.000 er avsatt til frilansoversettere. Det faglitterære fond ønsker å understøtte behovene etablerte oversettere med høy oversetterfaglig kompetanse har til faglig fordypning i arbeidet med sakprosaoversettelser, og for å imøtekomme deres utfordringer med å kombinere økonomisk trygghet og kunstnerisk utvikling. For å komme i betraktning til stipendet bør man være en merittert sakprosaoversetter. Søkerne må kunne dokumentere opphavsrett som oversetter til åndsverk av faglitterær karakter på minst 100 sider eget bidrag eller 200.000 tegn med mellomrom. Hvis søkeren ikke har oversatt en bok, godkjenner vi også artikler hvor hvert bidrag må utgjøre minst fem sider (10.000 tegn med mellomrom).

* Stipend til forfattere av aktualitets- og debattbøker
Det faglitterære fond ønsker å støtte at det skrives debattbøker og aktuelle sakprosautgivelser. Aktualitets- og debattstipendet gis som støtte til prosjekter som på bakgrunn av sitt innhold bør realiseres raskere enn den ordinære stipendbehandlingen muliggjør, og tildeles prosjekter som på grunn av temavalg, den aktuelle samfunnsdebatten og lignende forhold, bør gjennomføres raskt. Søkeren må kunne sannsynliggjøre at prosjektet kan gjennomføres og at boken kan utgis innen en tidsramme på 6 måneder fra søknadstidspunktet. Søkeren må også begrunne i søknaden hvorfor prosjektet bidrar til den aktuelle samfunnsdebatten, og hvorfor det derfor er viktig at boken kommer ut raskt. Søkeren må ha kontakt med et forlag for å søke dette stipendet, og sammen med søknaden må det legges ved en bekreftelse fra forlaget på når boken skal utgis. Det kan søkes om inntil tre månedsverk, der ett månedsverk er på 27.000 kroner.

* Reisestipend til forfattere og oversettere. Forfatter eller oversetter som kan dokumentere opphavsrettigheter til verk av faglitterær karakter tilsvarende minst én bok på minst 100 sider (200.000 tegn med mellomrom) eget bidrag, som er utgitt eller på annen måte er gjort tilgjengelig for allmennheten, kan søke om førstegangs reisestipend. Kravet om omfang kan også oppfylles ved artikler eller mindre verk, som hver er på minst fem sider (10.000 tegn med mellomrom) og som til sammen utgjør 100 sider. Dersom søkeren tidligere har mottatt reisestipend som forfatter, må hen ha skrevet og fått utgitt 100 nye sider fra og med det året hen sist mottok reisestipend. Dersom søkeren er oversetter og tidligere har mottatt reisestipend, må hen ha oversatt og fått godkjent minst 820.000 tegn med mellomrom eller tilsvarende omfang fra og med det året hen sist mottok reisestipend for å kvalifisere til stipendet. Førstegangs reisestipend er på 22.000 kroner, øvrige reisestipend er på 27.000 kroner. Det er ikke noe tak på hvor mange ganger søkeren kan motta reisestipend, men hen må oppfylle kravene til utgitt faglitteratur som beskrevet over. Det er i tillegg krav til både ansiennitet og ventetid for å få stipendene.

* Honnørstipend til forfattere og oversettere. Forfattere som er 67 år eller eldre i søknadsåret, og som har utgitt faglitteratur tilsvarende 8 bøker, hver på minst 100 trykte sider eller 200.000 tegn med mellomrom, kan søke honnørstipend. Oversettere som er 67 år eller eldre må ha oversatt minst 5.000.000 tegn med mellomrom eller tilsvarende omfang. Søkeren kan ikke bli tildelt reisestipend og honnørstipend samme år, men hen kan søke begge stipendene samme år. I så fall vil søkeren bli tildelt det stipendet som faller best ut for hen. Stipendet er på 22.000 kroner. Det er kun mulig å bli tildelt honnørstipend én gang.

*Utvidet honnørstipend til forfattere og oversettere. Stipendet er behovsprøvd, og tar utgangspunkt i inntekten din. I året før søknadsåret kan søkeren ikke ha hatt bruttoinntekter (lønn, pensjon, overskudd i næring, renteinntekter, gevinster ved salg av verdipapirer eller andre kapitalobjekter, leieinntekter o.a.) som sammenlagt oversteg tre ganger folketrygdens gjennomsnittlige grunnbeløp (G). I tillegg må de øvrige kravene for å kvalifisere til honnørstipend være oppfylt. Søkeren kan motta det utvidede honnørstipendet flere ganger.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her