NRK-STUP

STUP er en studiepermisjonsordning til videre- og etterutdanning for journalistfaglige yrkesgrupper. NRK STUP disponerer i NRK vel en million kroner i året som deles ut i stipend til videre- og etterutdanning. Utdelingen foretas av et styre som består av representanter fra NRKs Journalistlag, en som representerer de to andre fagforeningene og en fra NRKs ledelse. Ordningen omfatter alle programmedarbeidere i NRK. Stipend gir rett til inntil 2 måneders permisjon med full lønn.Alle programmedarbeidere i NRK kan søke om stipend, uansett om de er fast ansatte, vikarer eller på kontrakt. Ansiennitet i NRK og i yrket tillegges vekt. Søkere som kun har vært kort tid i NRK vil normalt ikke få stipend. Det søkes totalt om et langt høyere beløp enn det styret har til utdeling, og i snitt vil bare halvparten av dem som søker individuelt stipend få innvilget søknaden.

På de kollektive språkkursene har NRK inntil to plasser på hvert kurs. Styret legger vekt på å få til en rimelig fordeling av stipend mellom Marienlyst og distriktene, mellom ulike
yrkesgrupper og en viss kjønnsmessig balanse.

Støtte til høgskole og universitetsstudier

Studiet skal i utgangspunktet enten være på høyskole- eller universitetsnivå.
Studiet skal gjennomføres ved siden av at søkeren fortsetter i jobb som redaksjonell medarbeider.
STUP dekker inntil hele studieavgiften. Det skal oppgis hva studieavgiften dekker.
STUP dekker inntil 75% av dokumenterte utgifter til pensumlitteratur knyttet til semesteret.
STUP dekker reiseutgifter over kr 1000,- pr. semester begrenset oppad til et støttebeløp på kr 5000,- pr semenster og beregnet etter billigste reisemåte.
Eventuelle andre utgifter vurderes individuelt.
Mottakeren forskutterer vanligvis sine utgifter og får dem refundert ved innsendelse av kvitteringer. Studieavgift kan eventuelt betales direkte fra ordningen
Når en søker har brukt 25 000 kroner til deltidsstudier, skal det gå en viss tid før vedkommende igjen kan komme i betraktning for støtte til individuelle STUP-stipend eller STUP-kurs.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her