Finnmark

Alta kommunes kulturstøtte

* Kulturstipend. Hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur deler ut kommunens kulturstipend, foreløpig fastsatt til kr 20.000. Enkeltpersoner, lag og foreninger i Alta kan søke. * Kulturpris. Hovedutvalget for oppvekst, utdan... Les mer

Finnmark

Berlevåg kommunes utdanningsstipend

Det kan gis stipend på hver kr 15.000 pr skoleår til studenter fra Berlevåg som tar videreutdanning innenfor definerte satsingsområder. Det forutsettes bindingstid i kommunen tilsvarende det antall år som vedkommende tildeles stipe... Les mer

Finnmark

Finnmark Fylkeskommune

*Arbeidsstipend: Billedkunstnere og kunsthåndverkere: Formålet med arbeidsstipendordningen er over en treårsperiode å styrke en finnmarkkunstners mulighet til å prioritere arbeidet med å utvikle seg innenfor sitt fagområde. Arbeidss... Les mer

Finnmark

Gamvik kommunes legater

* Anna Næs' legat. Til ungdom hjemmehørende i Gamvik som tar yrkesfaglig studieretning ved videregående skoler, fagskoler på videregående nivå samt lærlinger. Utdeling hvert 2. år, oddetall. * Jens Rockmans legat. Til ungdom mellom... Les mer

Finnmark

Gottfred Pedersens minnefond

Til hjelp for personer hjemmehørende i Finnmark, som søker høyere musikkfaglig utdannelse gjennom studier ved konservatorier eller høyskoler, eller på annen måte søker å kvalifisere seg som musiker eller musikkpedagog. Attest fra mu... Les mer

Finnmark

LO's stipendfond for Sør-Varanger

LO-medlemmer med folkeregister adresse i Sør-Varanger kan øke stipend for gjennomføring av ulike studier. Stipendets størrelse vil til enhver tid være avhengig av fondets størrelse. Dette blir avgjort av styret, på første styremøte... Les mer

Finnmark

Loppa kommunes stipend

Kan utdeles inntil 3 år til elever som tar videregående utdanning, også utenfor eget fylke. Med vg utdanning menes grunnutdanning utover 10-årig grunnskole. Stipend utdeles ikke til elever som mottar utdanningsstønad fra offentlige... Les mer

Finnmark

Seminarii Laponici fond

Fondet administreres av Sámi allaskuvla/Samisk høgskole, og avkastningen skal ytes som stipend til studenter som tar samisk som en del av lærerutdanningen. Stipendet er til utdeling hvert annet år, til studenter ved Sámi allaskuvla/... Les mer

Finnmark

Spenst-stipend

Spenst, Alta avsetter normalt midler til enkeltpersoner, lag og foreninger som ønsker å tilrettelegge for allsidig fysisk aktivitet og mosjonsidrett blant barn, unge og voksne i Alta kommune. Les mer

Finnmark

Stiftelsen Nordkapp

Til personer over 16 år fra Nordkapp kommune som vil søke videre utdanning for fiskerinæringen eller nært beslektede næringer. Utdanningen kan også ta sikte på forskning innen disse områdene. Les mer