Finnmark Fylkeskommune

*Arbeidsstipend: Billedkunstnere og kunsthåndverkere: Formålet med arbeidsstipendordningen er over en treårsperiode å styrke en finnmarkkunstners mulighet til å prioritere arbeidet med å utvikle seg innenfor sitt fagområde. Arbeidsstipendet er på kr 100.000,- hvert av de tre årene. Lønnen utbetales to ganger i året, første og andre halvdel.
* Arbeidsstipend: Filmarbeidere i Finnmark: Formålet med arbeidsstipendordningen er over en toårsperiode å styrke to filmarbeideres videreutvikling. Ett stipend gis til en filmarbeider som er etablert, mens det andre gis til en ung filmarbeider som er i etableringsfasen.
* Arkeologiske kulturminner – BARK: BARK er navnet på et bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminner og kulturmiljø, som gir tilskudd til skilting og tilrettelegging av kulturminner.
* Bergkunst - BERG: Bevaringsprogram for bergkunst tildeler midler til skjøtsel og tilrettelegging av bergkunst.
* Den kulturelle spaserstokken: Den kulturelle spaserstokken er en tilskuddsordning rettet mot kultur for eldre. Midlene skal hovedsakelig benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet.
* Driftstilskudd til nordnorske kunstnerorganisasjoner: Tilskuddet er rettet mot organisasjoner i landsdelen som organiserer skapende og/eller utøvende kunstnere.
* Festivaler: Formålet med tilskuddsordningen er å videreutvikle festivaler i Finnmark som møteplasser og arenaer for formidling og opplevelse av ulike kunstuttrykk med høy kunstnerisk kvalitet.
* Finnmark kulturnæringsfond: Finnmark Kulturnæringsfond er eid av Finnmark fylkeskommune og skal bidra til utvikling av kulturnæringen gjennom lånefinansiering og oppfølging.
* Freda og fredningsverdige bygg - Restaurering: Finnmark fylkeskommune forvalter tilskudd over statsbudsjettet via Riksantikvaren til antikvarisk restaurering av freda hus og anlegg.
* Friluftsliv - Tilskudd til vilt- og friluftstiltak: Miljøverndepartementet lyser årlig ut midler til vilt- og friluftstiltak. Lag, organisasjoner og kommuner kan søke Finnmark fylkeskommune om midlene. Det er fire ulike tilskudd som lyses ut:
1. Tilskudd til friluftsaktivitet
2. Tilskudd til viltformål
3. Tiltak i statlige sikrede friluftsområder
4. Tilskudd til statlig sikring av friluftsområde
* Frivillig: Voksenopplæring: VOFO Finnmark deler ut tilskudd til kurs. Vi har 4 ulike tilskuddsordninger:
• Aktivitetstilskudd
• Drift- og adm.tilskudd
• Tilretteleggingstilskudd
• Grunntilskudd (medarbeideropplæring)
* Frivillige organisasjoner: FFK gir driftsstøtte til fylkes- og kretssammenslutninger av frivillige organisasjoner i Finnmark. For å få støtte må organisasjonen ha minimum 3 lokallag/lokallag i minimum 3 kommuner.
* Idrettsformål: Denne ordningen gir driftstilskudd til Finnmark idrettskrets (FIK), Samenes Idrettsforbund - Norge og Idrettens Barentsutvalg - Norge.
* Journaliststipend: Journaliststipendet har til hensikt å rette fokus mot et tema som er viktig for Finnmark. Stipendet er på 70.000 kroner.
* Landbruksfondet: Landbruket i Finnmark består av jordbruk, reindrift, skogbruk og bygdenæringer. Landbruksstrategier for Finnmark 2015-2020 er førende for bruk av virkemidler som forvaltes av det regionale partnerskapet i landbruket.
* Midler til samiske formål:Formålet med tilskuddsordninga er å styrke og fremme samisk språk, kultur og samfunnsliv i Finnmark.
* Midler til skjøtsel, skilting og tilrettelegging av kulturminner: Eiere av kulturminnene, lag og foreninger, samt museer og kommuner som forvalter kulturminner kan nå søke om støtte på inntil 40 000 til skjøtsel, skilting og tilrettelegging av nyere tids kulturminner.
* Regionale forskningsfond
* Rekrutteringsfondet for fiskere: Finnmark fylkeskommunes rekrutteringsfond for fiskere er et lånefond som skal bidra til å lette etableringsbarrieren for nyetablerere. Det tilbys lån til førstegangsinvestering i fiskefartøy. For etablerte fiskere på inntil 35 år tilbys også lån til fartøyfornyelse og investering i kvoter.
* RUP-midler for utdanning: Opplæringsavdelinga forvalter midler til regional utviklingsprogram (RUP) innenfor området utviklingstiltak for videregående skoler. Videregående skoler og stedlige fagskoler kan søke om midler til regional utviklingsprogram (RUP) for utdanningsmål.
* Spillemidler: Idretts-, nærmiljø- og friluftslivsanlegg: Søknad om spillemidler til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg kan fremmes når prosjektet det skal søkes spillemidler til, er gitt "idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning"
* Spillemidler: Kulturbygg: For å søke om tilskudd til lokale og regionale kulturbygg må prosjektet det skal søkes midler til ha "forhåndsgodkjenning".
* Struves meridianbue - UNESCO: Tilskuddsordninga er knytta til Bevaringsprogrammet for verdsarven. Målet med ordninga er å forvalte stedene på UNESCOs verdsarvliste i tråd med forpliktingene i Unescos verdsarvkonvensjon og de internasjonale retningslinjene fra Unesco.
* Tilskudd til fagskoleutdanning innen helse- og sosialfag: Offentlige, private og ideelle utdanningstilbydere med NOKUT-godkjente fagskoletilbud i helse og sosialfag kan søke fylkeskommunen om tilskudd.
* Turskiltprosjektet i Finnmark: Formålet med tilskuddet er økt ferdsel i friluft i alle kommuner i Finnmark gjennom god informasjon og skilting/merking etter nasjonal standard (Merkehåndboka). Prosjektmidlene skal gå til skilting og merking av turløyper i tråd med Merkehåndboka.
* Verneverdige bygg - eksterne tilskuddsordninger: I tillegg til de tilskuddsordningene som Finnmark fylkeskommunen disponerer, finnes det også andre steder det kan søkes om tilskudd til restaurering av verneverdige bygninger.
* VRI Finnmark er et 3 årig regionalt program, og kan medfinansiere tiltak og prosjekter som inngår i andre relevante programmer i fylket. Programmet er finansiert av Forskningsrådet, Finnmark fylkeskommune og Innovasjon Norge Finnmark.
Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her