Hordaland

Odda kommunes stipend og legater

* Odda kommunes kulturstipend. Kan søkes av alle innbyggere i Odda kommune og ellers av personer med særlig tilknytning til kommunen. Både enkeltpersoner, grupper og lag kan søke. Støtten kan også gis til utdanning når det siktes på... Les mer

Hordaland

Ola Hovdens legat

I november månad skal det delast ut legatporsjonar frå Ola Hovdens Legat til ungdom som tek høgare utdanning. Etter statuttane er det ungdom frå tidlegare Hjelme kommune som har høve å søkja (Frå og med Skjold, til og med Nordøysund... Les mer

Hordaland

Ole Bulls fond

På Ole Bull sin fødselsdag, 5. februar, kan det delast ut eitt eller fleire stipend til yngre (under 35 år) musikarar, skodespelarar og til bygdeungdom under musikkopplæring. Stønaden kan vere i form av individuelle stipend til å de... Les mer

Hordaland

Ole Olsen Hauge og hustrus legat

Legatsmiddel kan søkjast av personar, huslydar og ungdom under utdanning etter vidaragåande skule. Ved utdelinga vil ein gi prioritet til dei med vanskeleg økonomi. Dei må vere busette i bygda Haugsgjerde eller Ølen sogn. Les mer

Hordaland

Ole Saakvitnes minnefond

Til evnerik ungdom bosatt i Granvin til utdannelse på høyere nivå (universitet/høgskole). Deles ut hvert annet år. Les mer

Hordaland

Olga Rasmussens legat

Til hjelp for handikappete barn, dvs personer under 18 år. Fortrinnsvis fra Bergen, Fana og Åsane. Legatmidlene skal ikke gå til vanlig livsopphold, men til dekning av behov som kan gjøre søkerens livssituasjon lettere. Det må opply... Les mer

Hordaland

Optikus Nils Johan Pedersen og søskens legat

Til trengende personer som er blitt lammet eller blinde som følge av slag. Søknadsskjema fås ved henvendelse til resepsjonen i Bergen Rådhus. Søknadsfrist: kunngjøres hvert år i oktober/november i Bergens Tidende. Det er Bergen Lega... Les mer

Hordaland

Os kommune sine stipend

* Os kommune sitt kulturstipend. Stipendet kan søkjast av unge, lovande kunstutøvarar, idrettsfolk og andre aktive kulturarbeidarar. Talet og storleik på stipend som blir delt ut blir avgjort for kvart år i samband med handsaminga a... Les mer