Norges Handelshøyskoles fond og legater

NHH forvalter 33 fond og legater. NHHs styre er oppnevnt som styre for 23 av disse fondene, såkalte interne fond.

* Interne fond
For de interne fondene er det utarbeidet egne retningslinjer og opprettet et eget utvalg for tildeling av fondsmidler; Det faste utvalg for fondstildelinger (FUF).

Formål med interne fond er at avkastning skal brukes aktivt til stimuleringstiltak for å nå Norges Handelshøyskoles strategiske målsetninger, ved at det ytes tilskudd til ansatte og studenter. Det kan i første rekke ytes tilskudd til:
Tiltak som stimulerer forskning, særlig grunnforskning, og forskningsformidling, deriblant:

- studieopphold ved anerkjente utenlandske universiteter
- deltakelse på vitenskapelige konferanser
- publisering av forskningsresultater
- invitasjon av utenlandske gjesteforelesere og forskere til NHH
- doktorgradsarbeid

Arrangementer og aktiviteter som profilerer NHH på en god måte

* NHHs eksterne fond har egne styrer, men forvaltes av NHH. Fondene har ulike formål. Styremøter gjennomføres normalt en gang pr. år og da i månedsskiftet mai/juni. Søknader sendes til fondsadministrasjonen ved Knut S. Roald.


Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her