Nordland

Nordland Fylkeskommune Utdanning

* Lærlingtilskudd: Formålet er å Stimulere bedrifter til å ta imot lærlinger og lærekandidater. Alle bedrifter som tar inn lærlinger eller lærekandidater kan søke på tilskuddet. * Kurs for praksiskandidater: Formålet er å finansie... Les mer

Nordland

Nordland fylkeskommunes kulturstipendier

* Reisestipend for billedkunstnere og kunsthåndverkere bosatt i Nordland for reise utenfor Norge. Stipendets størrelse er gjenstand for individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle, avhengig av reisens kostnad. * Samisk språkstip... Les mer

Nordland

Nordland NRFs Fond

Til personer fra Nordland, som i forbindelse med utdanning vil øke sine kunnskaper om storfeavl. Midlene kan brukes til studier eller studieturer i inn- og utland. Midlene kan også brukes til økonomisk støtte og/eller premier ved st... Les mer

Nordland

Norland Fylkeskommune. Næring og regional utvikling

* Forskning og utvikling: Gjennom ordningen kan man søke om midler til gjennomføring av forprosjekt, prosjekter for å øke samhandlingen mellom FoU-miljø og næringsliv og offentlig sektor, samt aktiviteter for formidling av forskning... Les mer

Nordland

Rana kommunes kulturstipend

Formål · Kulturstipendet skal stimulere kunstnere/kulturarbeidere bosatt i kommunen til kunstnerisk utvikling og vekst. I betydningen kunstnere, menes i denne sammenheng både profesjonelle og amatører innenfor genrene kunst, musi... Les mer

Nordland

Siviløkonomene avd. Nordlands stipendfond

Kr 37 000 til medlemmer i Siviløkonomene avd. Nordland som ønsker å ta videreutdanning, fortrinnsvis med sikte på at kunnskapene skal komme arbeids- og næringslivet i Nordland til gode. Tildeling av stipendmidler skjer etter søk... Les mer

Nordland

Sørfold kommunes kulturstipend

Stipendet er på kr 10.000 og kan gis til unge utøvere fra Sørfold som en inspirasjon til videre satsing, samt en anerkjennelse av den interesse og innsats vedkommende har vist. Utøverne bør være hjemmehørende i Sørfold kommune, men... Les mer

Nordland

Thorvald Aksel Olsens legat

Til ungdom som tar videreutdanning utover grunnskolenivå i Flakstad kommune. Utdeling av legatet skjer en gang i året etter søknadsfrist og etter søknad på fastsatt skjema. Les mer

Nordland

Vestvågøy kommunes legater

* Hansine og Christoffer Christoffersens legat. Til ungdom fra Vestvågøy som ønsker å utdanne seg i hagebruk/jordbruk. Yngre søkere og søkere som tar grunnutdanning går foran eldre søkere og søkere som tar videreutdanning. Porsjoner... Les mer