Gausdal kommunes fond

* Kjetil Bjørges minnefond. Fondet er oppretta for å gje ungdom (15–24 år) frå Gausdal som studerer song og musikk, betre vilkår og inspirasjon. Både enkeltpersonar og grupper kan søkje. Årleg beløp til utdeling er ca. kr 5–10.000. Eige søknadsskjema.
* Gausdal Gjensidige Brannkasses kulturfond. Fondet støttar tiltak innan kunst, kultur, kulturvern og reiseliv i Gausdal. Ein kan søkje om midlar til større prosjekt som vil ha verdi og nytte for alle innbyggjarane i Gausdal, og/eller som kan gje kommunen ei viss markering utad. Årleg beløp til utdeling er ca kr 5.000. Ikkje eige skjema. Legg ved budsjett for prosjektet, samt gje opp kontonr. for ei ev. utbetaling.
* Utdanningsfond for Gausdal kommune. Fondet er sett saman av Lina og Harald Enges legat, Hans Oppegårds legat, Sjur Fedjes minnefond og lærar Kristian Fonstads legat. Ungdom (15–24 år) frå Gausdal kommune som tek utdanning utover grunnskulenivå, kan søkje om midlar frå fondet. Utdanninga bør vera ledd i ein utdanningsplan, og ved tildeling vil ein vurdere behovet for økonomisk støtte. Delar av midlane skal kome ungdom frå Follebu til gode. Dette fordi at Kristian Fonstads legat, som utgjer ca. 45% av fondskapitalen, var tiltenkt ungdom frå Follebu. Det vert delt ut stipend frå fondet kvart 3. år (2018, 2021, 2024 etc.). Beløp til utdeling kvar gong er ca. kr 15 000.
*Astrid Johnsen Friksen og Ottar Friksens legat. Stiftelsens formål er ved utdeling av midler å fremme vekst og utvikling av sang og musikk¬livet i Follebu krets med særlig vekt på barn og unge. Midler kan tildeles personer, lag og foreninger samt offentlige institusjoner, skoler etc. I og med at det ikke lenger er særlig mye sang- og musikkaktiviteter som bare er knyttet il Follebu, tolkes statuttene slik at midler kan tildeles lag, foreninger, institusjoner etc. som har medlemmer/elever som er bosatt i Follebu. Enkeltpersoner som søker må også være bosatt i Follebu. Ved siste tildeling av beløpet satt til 300.000. Utdelingen skjer annethvert år (2019, 2021, 2023)

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her