Oslo og Akershus

Stipendiefondet for elever ved grunnskolen i Oslo.

Stipend gis til følgende formål: Til deltaking i kurs, samlinger, reiser e.l. hvor formålet er å tilføre eleven/elevene kunnskap innenfor et spesialområde, og hvor nytteverdien for eleven(e) er stor, og slik at den fortrinnsvis også... Les mer

Oslo og Akershus

Storebrands fond til Universitetets studenter

Stiftelsen skal støtte juridiske studenter eller yngre kandidater i forbindelse med studier i erstatningsrett, forsikringsrett eller tilgrensende rettsdisipliner, fortrinnsvis ved utarbeidelse av særavhandling til juridisk embetseks... Les mer

Oslo og Akershus

Studiestipend til videreutdanning for ingeniører

I henhold til Legat for studiestipend til videreutdannings statutter kan stipendet tildeles ingeniører som er uteksaminert fra Høgskolen i Oslo og Akershus, (tidligere Oslo ingeniørhøgskole eller Oslo Tekniske Skole), og også kandid... Les mer

Oslo og Akershus

Sørum kommunes stipend

* Ungdommens kulturstipend. Formålet med stipendene er å gi positiv oppmerksomhet til unge lovende utøvere og gi dem mulighet til å utvikle seg videre på sitt område. Det utdeles hvert år stipender innenfor budsjettert beløp - ca kr... Les mer

Oslo og Akershus

Tilskudd til energiforbedring i boliger

Tilskuddsordningen gjelder for energiforbedring av eneboliger og leiligheter (1-4 boenheter). En kan søke om støtte til eksisterende helårsboliger i Oslo, boliger under oppføring eller utvidelse av boareal (f.eks. kjeller- eller... Les mer

Oslo og Akershus

Tilskudd til standsetting av kulturminner

Byantikvaren skal fordele tilskuddsmidler til fredete og verneverdige bygninger og anlegg i privat eie. Vi samordner både statlige og kommunale tilskudd. Ordningen utlyses med forbehold om bystyrets budsjettvedtak for året. Det vil... Les mer

Oslo og Akershus

Ullensaker kommunes Stipend for lovende utøvere

Ullensaker kommune kan årlig tildele 2 stipend til unge, lovende utøvere innenfor et bredt kulturfelt. Hvert stipend er på 10 000 kr og tildeles kandidater i aldersgruppen 15–25 år med tilknytning til Ullensaker. Formålet med stipen... Les mer