Rogaland

Fabrikkeier Martin Kleppe og hustrus legat

Studenter som har tatt avsluttende eksamen ved St. Olav vg skole i Stavanger og studerer videre ved handelshøyskole eller universitet, enten her i landet eller i utlandet, kan søke om stipend. Det gis for inntil 3 år. Ved utdeling t... Les mer

Rogaland

Familien Vormestrands legat

Legatet har som formål å gi økonomisk støtte til psykisk utviklingshemmede som har behov for ledsagere på feriereiser. Søkerne må være bosatt i Rogaland, og ha fylt 18 år. Utdelingen av legatet kan størreselsmessig variere fra år ti... Les mer

Rogaland

Finnøy kommunes stipend for pedagogisk personale

* Faste stipendbeløp for vidareutdanning: Kr 4.000 for 15 studiepoeng, kr 7.000 for 30 studiepoeng og kr 12.000 for 60 studiepoeng. * Lærarar som får studiepermisjon, kan i tillegg få stipend tilsvarande alderstillegga på det aktue... Les mer

Rogaland

Fylkesmann John Norem og hustru Thora Margrethes legat

Til fremme av det kristelige, humanitære og kulturelle liv - med støtte og bidrag til allmennyttige innretninger, institusjoner og formål i dette øyemed i Stavanger og Rogaland. Bidrag gis fortrinnsvis til større investeringer og ik... Les mer

Rogaland

Haugesund Kunstforenings kunstnerstipend

Stipendet, pålydende kr 10.000 deles ut de årene styret i Haugesund Kunstforening mener foreningens økonomi tillater det. Kunstnere bosatt i kunstforeningens virkeområde kan søke. Styret i Haugesund Kunstforening setter tidspunkt fo... Les mer

Rogaland

Hildur og Arthur Gjerdes legat

Kriterier for tildeling fra Hildur og Arthur Gjerdes legat bygger på § 4 i statuttene: "Den årlige renteavkastningen skal utdeles en gang i året til trengende minstepensjonister samt trengende funksjonshemmede. Utdelingen skal i... Les mer