Rogaland

Hå kommunes kulturstipend

Stipend kan søkjast av personar som i yrke eller fritid driv verksemd innanfor det utvida kulturområdet. Stipendet kan ikkje nyttast til å finansiera ordinær skulegang. Finansiering av større utstyr som instrument, idrettsapparat o.... Les mer

Rogaland

Johannes og Enny Johnsens fond til utdanning

Av fondets renteinntekter skal det hvert år utdeles tre like stipend til arbeiderungdom til deres utdanning/studier. Stipendets størrelse varierer fra år til år. Målgruppe: Fondet er rettet mot barn av foreldre i lavlønnsyrker. M... Les mer

Rogaland

Jubilæumslegatet av 3.3.1916

Det kan deles ut stipend til lovende, ubemidlede studenter fra Haugesund. Stipendet skal benyttes til studier ved universitet eller høyskole. Les mer

Rogaland

Karmøy kommunes kulturstipend

Karmøy kommune - Hovedutvalg oppvekst og kultur – kan årlig dele ut inntil 3 kulturstipend til fortrinnsvis sang, musikk, idrett, kunst og kultur. Stipendet tildeles til personer/grupper som bor eller har tilknytning til Karmøy kom... Les mer

Rogaland

Karmøys Julefond

Formål: Avkastningen deles ut til økonomisk vanskeligstilte og syke i Karmøy kommune. Les mer

Rogaland

Kjell Arholms minnestipend

For lærere og andre tilsatte i de videregående skolene i Rogaland. Også andre personer i fylket som er opptatt av og engasjert i utdanning og opplæring kan søke. Formålet er å studere videregående opplæring i utlandet, fortrinnsvis... Les mer

Rogaland

Klosters legat

Til støtte for veldedige, kulturelle og utdannende institusjoner i Stavanger, herunder tiltak til støtte for sjømannsstanden og elever ved byens videregående skoler. Les mer

Rogaland

Konsul Erik Berentsens legat A

Til trengende mennesker i Stavanger by, fortrinnsvis til eldre personer. Dessuten kan det ytes støtte til sosiale, kulturelle og religiøse institusjoner i Stavanger. Les mer