Rogaland

Mons og Ellen Hanstveits fond

For å styrke behandlingen av - og omsorgen for barn med kreft i Rogaland. Alle formål og aktiviteter som styrker denne virksomheten kan støttes. Søkere bes opplyse om det søkes støtte fra andre til samme formål. Det kan deles ut inn... Les mer

Rogaland

O.A. Knutsens og hustrus fond

Formål: Fondets formål er at hjelpe gutter og piker av Torvastad herred (her menes de som i dag bor i Karmøy kommune med poststed 4260/4298 Torvastad, 5548 Feøy, 5545/5544 Vormedal og 5542/5508 Karmsund, samt de som bor i Utsira ko... Les mer

Rogaland

O.r.sakfører Ole Sundes legat

Til begavede barn til videre utdannelse etter den egentlige skolegangs avslutning, når de selv eller foreldrene mangler midler hertil. Understøttelse kan unntagelsesvis tilstås personer som går i gymnasium eller dermed likestillet l... Les mer

Rogaland

Overformynderiet i Haugesunds legater

*Johan Thorsen og hustrus legat for eldre ugifte kvinner. Til ugifte, enslige kvinner som har oppholdt seg i Haugesund i lengre tid og fortrinnsvis ernært seg ved kroppslig arbeid. *Jenny og Olav Østensjøs legat for sjømenn og fisk... Les mer

Rogaland

Peder Smedvigs Stipendiefond

Formål: Å yte bistand til videreutdannelse i utlandet etter endt universitetsutdannelse i Norge eller utlandet, for høyt kvalifisert ungdom, fortrinnsvis innen fagkretsen økonomi/ledelse. Stipendiatene må bo i utlandet i studietiden... Les mer

Rogaland

Ragnhild og Ole Hansen Kovigs legat

Det utbetales årlig i porsjoner à kr 100 til trengende gamle, syke eller uføre i Skudesneshavn. Ektepar kan få hver sin porsjon. Det kan også i særlige tilfeller utdeles to porsjoner til en enkelt person. Les mer

Rogaland

Randaberg kommunes kulturstipend

Som finansieringskilde for utdannelse og lengre kurs/studiereiser o.l. Det kan bare søkes støtte om tiltak som har noe med kommunens kulturprofil å gjøre. Søkere må ha tilknytning til foreningslivet i kommunen. Stipendiebeløp kr 10.... Les mer

Rogaland

Rogaland Fredsfond

Formål: Å fremme opplysning og forskning om fredsarbeid, fredsoppdragelse, nedrustning og en verden fri for krigsvåpen. Stiftelsen vil stimulere til fredelig sameksistens over landegrensene og konfliktløsning uten vold. Stipend er p... Les mer