Sola kommunes kulturstøtte

* Kulturprisen. Kulturprisen deles primært ut til enkeltpersoner bosatt i Sola, men kan også i spesielle tilfeller gå til en gruppe personer. Mottakeren av prisen må ha gjort en fortjenestefull innsats innenfor det utvidede kulturbegrep.
* Byggeskikkprisen. Byggeskikkprisen kan tildeles huseiere eller byggherrer som i forbindelse med nybygg, tilbygg og rehabiliteringsarbeider har gjennomført byggeprosjekter som på en fortjenstfull måte er tilpasset gamle loale bygningsmiljøer, ivaretar lokal byggestil og håndverkstradisjoner samt tilpasning av bygget til de stedlige landskaps- og naturforhold. Statutter for prisen og nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til kulturkontoret.
* Miljøvernprisen. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, lag eller organisasjoner, bedrifter, offentlige organer eller institusjoner som har gjort en ekstrainnsats for miljøvern i Sola kommune. Eksempler kan være at det er iverksatt tiltak for å gjennopprette naturkvalitetene i et område, eller tradisjonelle tiltak for å redusere eller fjerne utslipp til naturen - ny teknologi, forbyggende tiltak m.v. Andre eksempler er holdningsskapende arbeid, tiltak i nærmiljøet m.v. som er med på å fremme miljøbevissthet og godt miljø. Statutter for prisen og nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til kulturkontoret.
* Kulturstipend. Formålet med kulturstipendordningen er primært å hjelpe kunstnere og andre kulturarbeidere til videreutvikling innen sitt område, og også tjene som stimulans og inspirasjon til fortsatt innsats for kulturlivet i Sola.
* Kommunal påskjønnelse/hedersgave. Kan bli gitt til enkeltpersoner eller lag som har vunnet eller tatt medaljer i offisielt Norgesmesterskap, Nordisk mesterskap, Europamesterskap, Verdensmesterskap eller OL. Alle kulturprestasjoner hedres etter skjønn, ordfører og leder for kulturavdelingen foretar dette.
* Kreativitetsprisen. Kan tildeles enkeltpersoner, bedrifter, frivillige organisasjoner som ved nytenkning har satt "Sola på kartet".
* Menneskerettighetspris. Sola kommune og SR bank har sammen innstiftet en menneskerettighetspris. Den består av en bordskulptur, et diplom samt en sum nedad til kr 25.000. Prisen deles ut til en institusjon, en organisasjon eller en enkeltperson med tilknytning til Nordjærenregionen. Alle innbyggere, frivillige organisasjoner og kulturinstitusjoner på Nordjæren er forslagsberettiget.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her