Sogn og Fjordane

Reinert Agdesteins Minnefond

Føremål - Reinert Agdesteins minnefond er eit fond for å utvikla og dyktiggjera unge dirigentar og sangarar/musikarar i Stord Kommune, ved å gje desse stipend. Kva kan du søkja om tilskot til? - Du kan søkja om tilskot til utvik... Les mer

Sogn og Fjordane

Roy S. Melværs legat

Til vidare utdanning utover ungdomsskulen for trengande og lærevilleg ungdom busett i Bulandet og Værlandet skulekrinsar. Totalt blir det delt ut ca 5 porsjonar à ca kr 2–3 000. Les mer

Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane Fylkeskommunen Kultur

* Den kulturelle spaserstokken: Løyvingane skal hovudsakleg nyttast til profesjonell kunst- og kulturformidling av høg kvalitet, gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjonar, kunstnarar og andre kulturaktørar på lokalt eller... Les mer

Sogn og Fjordane

Sogndal kommunes ungdomsstipend

Sogndal kommune sitt ungdomsstipend har som føremål å hjelpe unge, aktive kulturutøvarar til å søkje utvikling og framgang på sitt område som idrett, song, musikk, dans, ballett, teater, instruktørarbeid, skriving m.m. Les mer

Sogn og Fjordane

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane er største eigar av Sparebanken Sogn og Fjordane, og deler ut gåvemidlar til allmennyttige føremål av overskotet i banken. Midlane skal fremje viktige verdiar som mangfald, trivsel og utvikling i... Les mer

Sogn og Fjordane

Vestland fylkeskommunes kulturstipend

* Vestland fylkeskommune deler kvar år ut kunstnarstipend. Stipenda er meint å gje profesjonelle kunstnarar høve til utvikling, fordjupning eller fagleg påfyll. Det kan søkjast innan følgjande kategoriar: - visuell kunst (inkl.... Les mer

Sogn og Fjordane

Årdal kommunes stipend

* Grunnutdanning. I dei tilfelle det er vanskeleg å rekruttera spesielle stillingar i kommunen, kan arbeidstakarar utan grunnutdanning få tilbod om 3 års utdanning på slike vilkår: Årleg stipend på inntil kr. 35 000. Bindingstid min... Les mer