Troms

Anny og Nils Buresunds legat

Formål: Å tilgodese syke og vanskeligstilte barn som er bosatt eller oppholder seg i Tromsø kommune. Barn med MS eller lignende sykdommer er fortrinnsberettiget. Tilskudd gis til en eller flere enkeltpersoner og til grupper av barn. Les mer

Troms

Haldis og Collin Eriksens minnefond

Midler til utdanning eller stimuleringstiltak for fysisk funksjonshemma. Fondet skal en gang i året gi støtte til utdanning for fysisk funksjonshemmede bosatt i Målselv kommune. Dersom det noen år ikke skulle være slike under utdan... Les mer

Troms

Harstad Arbeidersamfunds Minnefond

Til minne om Aage Rønning og Sigurd Simensen. Minnefondet kan dele ut stipendier på inntil kr 30.000 til: - Ungdom under utdanning innenfor musikk og drama som har tilknytning til Harstad. Faglige kvalifikasjoner må dokumenteres. -... Les mer

Troms

Idrettspris

Tromsø kommune deler ut en egen idrettspris. Prisen skal gå til idrettsutøvere, foreninger/lag eller personer som har gjort seg bemerket med sin innsats innenfor idretten. Les mer

Troms

Ingvald Johansens utdanningsfond for ungdom fra Troms

Formålet er å yte økonomisk støtte til ungdom fra tidligere Troms fylke som tar bachelor- eller masterstudier ved UiT Norges arktiske universitet med sikte på å kvalifisere seg til stillinger innen medisin, akvamedisin, fiskeri- og... Les mer

Troms

Johanna Iversons legat

Til evnerik og ubemidlet ungdom fra Stonglandet sogn til skoleutdanning. Beløpet varierer, avhengig av antall søkere. Les mer

Troms

Kulturstipend for ungdom

Stipendet skal tildeles ungdom under 20 år som har utmerket seg innen kulturlivet i Tromsø kommune inneværende år. Juryen har satt som premiss at det er like viktig å være inspirerende for andre, slik at det gir ringvirkninger, som... Les mer

Troms

Mariane og Rolf Bjørns fond

Til videreutdanning av lærere og elever ved Breivika vg skole, - midlene skal fortrinnsvis tildeles elever og lærere annethvert år. I partallår til elever og i oddetallsår til lærere. Med lærere menes i denne sammenheng alle som er... Les mer