Sørlandets Kompetansefond

Sørlandets Kompetansefond skal bidra til kompetanseheving i Vest-Agder til sikring av arbeidsplasser og gode levekår. Med kompetanse menes evnen til å etablere og anvende kunnskap til praktiske formål. Institusjonene som mottar støtte må utvikle kunnskap på høgskole / universitetsnivå. Støtte kan gis til offentlige eller private forsknings- / utdanningsinstitusjoner, kommuner, offentlige og private foretak. Det gis ikke støtte til enkeltpersoner. Stiftelsen Sørlandets Kompetansefond er organisert som en offentlig stiftelse og ble opprettet 27. september 2000 av de 15 kommunene i Vest-Agder. Fondets vedtekter fastslår at fondet skal tjene Vest-Agders innbyggere på lang sikt ved å bidra til kompetanseheving i fylket til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår. Med kompetanse menes evnen til å etablere og anvende kunnskap til praktiske formål. Fondet skal bidra til å utvikle Universitet på Sørlandet. Fondets midler ble reist gjennom en donasjon av aksjer i det ny-fusjonerte kraftselskapet Agder Energi AS. Aksjeposten i Agder Energi ble i desember 2002 overtatt av Statkraft Holding AS. Salgssummen lød på 592 mill. NOK som med fratrekk for diverse salgskostnader ble innmeldt som Kompetansefondets grunnkapital. I utgangspunktet skal midlene brukes i Vest-Agder. Bedrifter, private og offentlige institusjoner, stiftelser og lignende kan søke. Det gis imidlertid ikke støtte til enkeltpersoner. Se for øvrig mer detaljerte opplysninger under artikkelen om søknadskriterier. Det finnes ikke noen bestemt beløpsgrense, men beløpet må selvsagt ligge innenfor rammene av det fondet har til fordeling hvert år. Styret har som målsetting å kunne dele ut 30 mill. NOK pr. år. For å realisere en slik bevilgningspolitikk er man avhengig av å kunne bygge opp en bufferkapital som man kan tære på i år med dårlig avkastning. Før en slik bufferkapital er bygd opp, vil det årlige beløp til utdeling kunne bli vesentlig lavere enn 30 mill. NOK.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her