Annet eller uspesifisert

Arna, Sigvor og Oddvar Riksheims legat

Formål: Kan søkes av personer og institusjoner, fortrinnsvis i Nord-Norge. Til prosjekt som fremmer skapende virksomhet og personlig formuttrykk hos psykisk funksjonshemmede. Til pedagogisk utviklingsarbeid med relasjon til nevnte p... Les mer

Annet eller uspesifisert

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR)

Frivillige, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner kan søke om tilskudd til nasjonal og internasjonal drift. Bevilgningene fastsettes hvert år i statsbudsjettet. For tilskuddsåret 2009 var rammene slik: ca kr 83 mill til na... Les mer

Annet eller uspesifisert

Bente Skansgårds Independent Living Fond

Fondet skal støtte funksjonshemmede med stipender som gir mulighet til frihet, selvbestemmelse og deltagelse i samfunn og arbeidsliv. Fondet er opprettet av Uloba – Independent Living Norge. Les mer

Annet eller uspesifisert

Chr. Erichsens legat for forbrytere

Økonomisk hjelp til forbrytere som har utstått sin straff. Søknad om støtte må formidles gjennom organisasjonen Kriminalomsorg i Frihet i det aktuelle fylket. Les mer

Annet eller uspesifisert

Frk. Therese Meyns Legat

Legatets formål er å yte bidrag eller utdeling av gaver til eldre som oppholder seg på institusjon i Oslo og Akershus. Utdelingene skal bidra til økt trivsel for den enkelte og samtidig gi institusjonen en mulighet til å gi et bedre... Les mer

Annet eller uspesifisert

Gidske og Peter Jacob Sørensens fond

Stiftelsens formål er i første rekke å fremme vitenskapelig arbeid eller forskning på det medisinske område med minst 50% av den årlige avkastning som skal utdeles. Det kan også søkes om støtte til veldedige og og allmennyttige tilt... Les mer

Annet eller uspesifisert

Gunvor Mindes legat

Stiftelsens formål er å utdele midler til verdige personer som på grunn av alder, sykdom, tap av forsørger eller lignende omstendigheter har økonomiske vansker. Les mer

Annet eller uspesifisert

Hans Neumanns gavefond

Å yte bidrag til samfunnsgavnlige tiltak, herunder såvel kulturelle formål som humanitære formål. Formål i Bergen og omegn vil bli foretrukket. Det blir ikke utdelt støtte til utdanning og reiser. Årlig utdeling inntil ca. 100.000... Les mer