Annet eller uspesifisert

Arna, Sigvor og Oddvar Riksheims legat

Formål: Kan søkes av personer og institusjoner, fortrinnsvis i Nord-Norge. Til prosjekt som fremmer skapende virksomhet og personlig formuttrykk hos psykisk funksjonshemmede. Til pedagogisk utviklingsarbeid med relasjon til nevnte p... Les mer

Annet eller uspesifisert

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR)

Frivillige, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner kan søke om tilskudd til nasjonal og internasjonal drift. Bevilgningene fastsettes hvert år i statsbudsjettet. For tilskuddsåret 2009 var rammene slik: ca kr 83 mill til na... Les mer

Annet eller uspesifisert

Bente Skansgårds Independent Living Fond

Fondet skal støtte funksjonshemmede med stipender som gir mulighet til frihet, selvbestemmelse og deltagelse i samfunn og arbeidsliv. Fondet er opprettet av Uloba – Independent Living Norge. Les mer

Annet eller uspesifisert

Chr. Erichsens legat for forbrytere

Økonomisk hjelp til forbrytere som har utstått sin straff. Søknad om støtte må formidles gjennom organisasjonen Kriminalomsorg i Frihet i det aktuelle fylket. Les mer

Annet eller uspesifisert

Frk. Therese Meyns Legat

Legatets formål er å yte bidrag eller utdeling av gaver til eldre som oppholder seg på institusjon i Oslo og Akershus. Utdelingene skal bidra til økt trivsel for den enkelte og samtidig gi institusjonen en mulighet til å gi et bedre... Les mer

Annet eller uspesifisert

Gunvor Mindes legat

Stiftelsens formål er å utdele midler til verdige personer som på grunn av alder, sykdom, tap av forsørger eller lignende omstendigheter har økonomiske vansker. I tillegg kan det også utdeles støtte til utdannelse, vitenskapelige el... Les mer

Annet eller uspesifisert

Hans Neumanns gavefond

Å yte bidrag til samfunnsgavnlige tiltak, herunder såvel kulturelle formål som humanitære formål. Formål i Bergen og omegn vil bli foretrukket. Det blir ikke utdelt støtte til utdanning og reiser. Årlig utdeling inntil ca. 100.000... Les mer

Annet eller uspesifisert

Hjelpefondet for studenter

Fondet støtter sivilarkitekt- og sivilingeniørstudenter ved NTNU som på grunn av sykdom eller andre uforutsette forhold har kommet i økonomiske problemer. Det gis stipender i størrelsesorden 5 000–10 000 kroner. Les mer