Annet eller uspesifisert

Arna, Sigvor og Oddvar Riksheims legat

Formål: Kan søkes av personer og institusjoner, fortrinnsvis i Nord-Norge. Til prosjekt som fremmer skapende virksomhet og personlig formuttrykk hos psykisk funksjonshemmede. Til pedagogisk utviklingsarbeid med relasjon til nevnte p... Les mer

Annet eller uspesifisert

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR)

Frivillige, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner kan søke om tilskudd til nasjonal og internasjonal drift. Bevilgningene fastsettes hvert år i statsbudsjettet. For tilskuddsåret 2009 var rammene slik: ca kr 83 mill til na... Les mer

Annet eller uspesifisert

Chr. Erichsens legat for forbrytere

Økonomisk hjelp til forbrytere som har utstått sin straff. Søknad om støtte må formidles gjennom organisasjonen Kriminalomsorg i Frihet i det aktuelle fylket. Les mer

Annet eller uspesifisert

Frk. Therese Meyns Legat

Legatets formål er å yte bidrag eller utdeling av gaver til eldre som oppholder seg på institusjon i Oslo og Akershus. Utdelingene skal bidra til økt trivsel for den enkelte og samtidig gi institusjonen en mulighet til å gi et bedre... Les mer

Annet eller uspesifisert

Gunvor Mindes legat

Stiftelsens formål er å utdele midler til verdige personer som på grunn av alder, sykdom, tap av forsørger eller lignende omstendigheter har økonomiske vansker. Les mer

Annet eller uspesifisert

Hans Neumanns gavefond

Å yte bidrag til samfunnsgavnlige tiltak, herunder såvel kulturelle formål som humanitære formål. Formål i Bergen og omegn vil bli foretrukket. Det blir ikke utdelt støtte til utdanning og reiser. Årlig utdeling inntil ca. 100.000... Les mer

Annet eller uspesifisert

Helle Bennetts Almennyttige fond

HBAF er et allmennyttig fond som prioriterer omsorg for døende og kronisk syke, behandling og ettervern av rusmisbrukere, integreringstiltak og psykisk utviklingshemmede. Vi gir sjelden støtte til veletablerte organisasjoner. Les mer