Annet eller uspesifisert

Idrett - aktivitetstilskudd

Aktivitetstilskudd gis til idrettslag som har medlemmer under 20 år og funksjonshemmede uansett alder. Tilskuddet er aktivitetsbasert støtte og beregnes på grunnlag av idrettslagets aktivitetstall, rapportert via den årlige idrettsr... Les mer

Annet eller uspesifisert

Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse

Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse er en ideell, privat stiftelse, med formål å tilgodese barn, unge og voksne med Cerebral Parese og lignende hjerneskader ved ulike tiltak. Stiftelsen tildeler midler i forhold til formålsparagrafen... Les mer

Annet eller uspesifisert

Kronprinsesse Märthas Minnefond

Til minne om Kronprinsesse Märthas medmenneskelige omtanke er det fondets formål å gi økonomisk støtte til sosiale og humanitære tiltak i organisasjoner og foreninger. Det legges vekt på at de midler som deles ut, kommer brukerne di... Les mer

Annet eller uspesifisert

Odd Ryghs stiftelse

Stiftelsen gir økonomisk støtte til kristent arbeid, tiltak som har til hensikt å løfte mennesker ut av fattigdom og sosial nød, katastrofehjelp, arbeid for rusavhengige, samt til utdanning eller andre stimulerende tiltak for barn o... Les mer

Annet eller uspesifisert

Peter R Krags legat til Hans P. Krags Minde

Stiftelsens formål skal være å yte understøttelse til verdige og trengende blant Peter R Krags far og hans brødre John, Thomas og Vilhelm Krags etterkommere. Det skal særlig tas sikte på å yte hjelp til selvhjelp, for eksempel ved b... Les mer

Annet eller uspesifisert

Sigrid Wågans Minnefond

Nordnorsk Pensjonistskole har opprettet Sigrid Wågans Minnefond. Sigrid Wågan døde i 1992 og la gjennom store deler av sitt liv ned et utrettelig og uegennyttig arbeid for funksjonshemmedes og eldres rettigheter i samfunnet. Hennes... Les mer

Annet eller uspesifisert

Stiftelse 99

Formål: 1. Forebygge fat-etiske overtramp og overgrep fra psykolog, lege eller annet autorisert helsepersonell som utfører samtaleterapi. 2. Bidra til å støtte mennesker som har vært utsatt for fag-etiske overgrep under samtalete... Les mer

Annet eller uspesifisert

Stiftelsen Scheibler

Stiftelsens formål er å støtte samfunnsnyttige og kulturelle tiltak. Stiftelsen konsentrerer sin innsats om Oslo-området, og deler ut MNOK 12-15 årlig. Styret innvilger støtte til konkrete prosjekter med hovedvekt på sosiale tilta... Les mer

Annet eller uspesifisert

Understøttelsesselskapet for husarme i Christiania

Formål: Ved utdeling av pengebidrag å lindre sådanne verdige trengendes nød hvis oppdragelse og sosiale forhold gjør at de vanskelig kan motta understøttelse ("Pauvres Honteux"). Søkere må være over 60 år og bosatt i Oslo. De faste... Les mer

Annet eller uspesifisert

Vernelagsstiftelsen - frivillige organisasjoner

Vernelagsstiftelsens tildeler legater til frivillige organisasjoner. Målsetningen med tildeling av legatmidler er å bidra til at straffedømte underlagt en firhetsrelatert straffegjennomføring får et godt oppfølgingstilbud for å hind... Les mer