Legater til blinde, svaksynte og hørselshemmede

Norges Døveforbunds felleslegat

Det er midler til følgende formål: - Stipendier til studiereiser - Utdanningsstipend for døve - Stipendier til personer, fortrinnsvis døve, som tar kurs på Ål folkehøgskole og kurssenter for døve Les mer

Legater til blinde, svaksynte og hørselshemmede

Norges Blindeforbunds legater

Legatene som Norges Blindeforbund administrer: Trenger du økonomisk bistand eller tilskudd til anskaffelser? Det kan være utstyr som hvitevarer, TV, IKT-utstyr, møbler eller annet inventar. Til utdannings- og opplæringsformål kan d... Les mer

Legater til blinde, svaksynte og hørselshemmede

Legater i navnet til Vestlandske Blindeforbund

Legatstyret for tidligere Vestlandske Blindeforbunds 4 ulike legater skal dele ut renteavkastningen til medlemmer av NBF som er bosatt i Møre og Romsdal. Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder etter søknad. Legatene er:... Les mer

Legater til blinde, svaksynte og hørselshemmede

Støtte fra Norsk Forbund for Svaksynte

Formål: Å gi økonomisk hjelp til svaksynte personer. Ordningen er ment som en hjelp til dem som ikke fanges opp av andre støtteordninger. Les mer

Legater til blinde, svaksynte og hørselshemmede

Felleslegatet for Døve

Felleslegatet har som formål å stimulere døve til aktiv deltakelse i samfunnet. Dette kan gis som økonomisk støtte til døve, til en organisasjon som arbeider aktivt for døve, eller på annen hensiktsmessig måte. Følgende områder p... Les mer

Legater til blinde, svaksynte og hørselshemmede

Eva Randi og Carl Johan Nilsens legat

Det deles hvert år ut en del av avkastningen til døvblinde som er ubemidlet eller svakt bemidlet, eller til tiltak som direkte hjelper døvblinde. Søknad om støtte må inneholde nøyaktig beskrivelse av formålet. Det må medsendes nødve... Les mer

Legater til blinde, svaksynte og hørselshemmede

Anniken og Per Jan Doksæters legat

Foreninger, klubber og lag, Norges Blindeforbund sine fylkeslag, lokallag og syn- og mestringssentre kan søke om midler fra dette legatet til tiltak for å sikre rehabilitering, mestring og opplæring for synshemmede. Det kan søkes om... Les mer