Johan Helmich Janson og Marcia Jansons legat

Til kvinner og menn under utdanning, som i teori eller praksis har vist positive anlegg eller initiativ utover det alminnelige. Støtte gis til studieopphold i utlandet, når dette vil ha betydning for mottakerens fortsatte virksomhet eller utdanning. Det vil særlig bli lagt vekt på at oppholdet kan få betydning for næringsvirksomhet i Norge, herunder håndverk og kunsthåndverk. Stipendet skal bidra til å finansiere studieopphold i utlandet, og skal benyttes til å dekke nødvendige merutgifter knyttet til slike opphold: Reiseutgifter, studieavgifter, utgifter til bøker, studiemateriell m.v. samt merutgifter ved å bo i utlandet.
Søkeren skal bl.a. legge frem en finansieringsplan, med oversikt over hvilke utgifter som skal dekkes av stipendet. Det gis nærmere informasjon om dokumentasjon mv. på legatets nettsider. Ved avgjørelsen av hvem som skal komme i betraktning skal det ikke tas politiske hensyn. Det skal ikke legges ensidig vekt på gode eksamensresultater. Det bør tas hensyn til lengden av den planlagte studietid. De tildelte midler skal bare anvendes som nevnt i søknaden, og innen 2 år fra tildelingen. Enhver fravikelse må på forhånd være godkjent av legatet. Stipendiaten skal sende rapport etter fullført stipendarbeid. De siste årene er det delt ut ca kr 3 mill per år fordelt på ca 40 stipendiater med maksimumsbeløp på kr 100.000 per stipendiat.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her