Deltas stipendordning

Som medlem i Delta kan du søke om stipend til kompetanseutvikling i form av etter- og videreutdanning eller andre læringstiltak.
Formål og forutsetninger for å få stipend:
- Deltas stipendordning har som formål å støtte yrkesrettet kompetanseutvikling i form av etter- og videreutdanning eller andre læringstiltak for medlemmer i Delta. Søkeren må ha vært betalende medlem i minst seks måneder på søknadstidspunktet.
- Søkeren må være medlem i seks måneder etter endt kurs/utdanning. Ordningen gjelder både for yrkesaktive og for medlemmer med permisjon (utdannings- og svangerskapspermisjon og lignende). Den gjelder ikke lærlinger, elev- og studentmedlemmer. Det gis ikke støtte til utgifter som dekkes av arbeidsgiver, NAV eller andre stipendordninger.

For at søknaden skal bli vurdert, forutsettes det at søkeren oppfyller alle kriteriene og bruker nytt søknadsskjema som må være korrekt utfylt med all nødvendig dokumentasjon som vedlegg. NB: Attesterte kopier av originalkvitteringer (kvittering fra nettbank o.a.) må vedlegges søknaden.

Det kan søkes støtte til utdanning ved:
Universiteter og høyskoler, Fagskoleutdanning, Videregående skoler og grunnskoler, Andre etter- og videreutdanninger, Yrkesfaglige kurs.

Det kan søkes én gang pr. kurs eller én gang pr. skoleår/semester. Søknad må fremmes før utdanningen er avsluttet. Delta gir ikke stipend med tilbakevirkende kraft. Det kan gis støtte til: Kurs-/semesteravgift og eksamensgebyr, relevante utgifter til studiemateriell, reiseutgifter, unntatt opphold/overnatting. Stipendbeløpet avsettes et årlig budsjett til stipendordningen. Dette betyr at den totale søknadsmassen er med på å regulere hvor mye den enkelte kan få.

Stipendbeløpet beregnes ut fra dokumenterte utgifter.

Opplæringstiltakene deles inn i to grupper:

Gruppe 1: Studier på hel- eller deltid ved universiteter/høyskoler og fagskole-studier.
Gruppe 2: Videregående skoler, grunnskole eller tilsvarende i regi av voksenopplæringen.

Utdanning/etter- og videreutdanning som direkte knyttes opp mot yrke, eller ved omskolering. Maksimalt beløp for de ulike gruppene er: Gruppe 1: maks kr 15.000 pr. år, Gruppe 2: maks kr 10.000 pr. år.

Krav til søknaden: Bekreftelse fra skole/studiested. Faktiske utgifter MÅ dokumenteres med attesterte kopier av originalkvitteringer (kvittering fra nettbank o.a.). Forventede utgifter kan dokumenteres med bekreftelse fra utdanningsstedet der det fremgår hvilke utgifter søkeren har forpliktet seg til. Det er krav om dokumentasjon av alle utgifter i tillegg til dokumentasjon på hva arbeidsgiver dekker.

Dersom arbeidsgiver ikke dekker noe, skal også dette bekreftes. Det behandles ikke søknader hvor utgiftene er mindre enn kr. 1500.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her