Diverse stipend og legater

A. Wilhelmsen Foundation

AWF ble grunnlagt i 1999 til minne om Awilhelmsen-gruppens grunnlegger Anders Wilhelmsen og hans hustru Aslaug Wilhelmsen. Stiftelsen ble opprettet av deres sønner Gjert og Arne Wilhelmsen. Styret består av fem styremedlemmer. Sti... Les mer

Diverse stipend og legater

Alarga stipend

Alarga er en 2 årig stipendordning for studenter som tar mastergrad. Stipendet er på 100 000 kroner som utdeles for ett år av gangen med 50 000 kroner for hvert år. Stipendmottagere tilknyttes en partnerbedrift i en to-års per... Les mer

Diverse stipend og legater

Anders Jahres Humanitære Stiftelse

Stiftelsen har som formål å støtte tiltak av humanitær, kulturell og sosial art i Norge, med særlig vekt på virksomheter i Sandefjord og Vestfold fylke for øvrig. Under sosiale tiltak skal spesielt hensyn tas til omsorg for eldre.... Les mer

Diverse stipend og legater

Anders Sveaas' Almennyttige Fond

Formålet med fondet er å yte bidrag til allmennyttige og veldedige formål, særlig organisasjoner uten relevant offentlig støtte, og til unge norske musikere gjennom stipend og utlån av strykeinstrumenter. Fondet eier en av Europa... Les mer

Diverse stipend og legater

Anne Røflo Longva og Alf André Longvas Fond

Anne Røflo Longva og Alf Andre Longvas Fond skal nyttast til å fremja norsk kulturarv, gjerne ved tiltak og påskjøningar til personar eller institusjonar som arbeider med litterære eller historiske emne e.l. og skriv på nynorsk. Til... Les mer

Diverse stipend og legater

Annette og Ragnar Stoud Platous stiftelse

Stiftelsens formål er å støtte ethvert tiltak av sosial art, særlig slike som faller utenfor det offentlige støtteapparat i Norge. Støtte til tiltak med formål som nevnt skal fortrinnsvis skje til institusjoner, organisasjoner eller... Les mer

Diverse stipend og legater

Arkitekt Finn Rahns legat

Arkitekt Finn Rahns legat deler ut midler til følgende formål: - Støtte av organisert arbeid for dyrebeskyttelse i Oslo og landet for øvrig. - Bidrag til organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som støtte til bestemte tilt... Les mer

Diverse stipend og legater

Bergesenstiftelsen

Stiftelsen støtter allmennyttige formål fortrinnsvis i Norge innen kultur, humanitært arbeid og anvendt forskning. Utdanningsprosjekter faller utenfor stiftelsens formål. Les mer

Diverse stipend og legater

Borghild Ros studiefond

Til en eller flere søkere som foretar studie, reise, utredning, o.l. innen livssynshumanistiske formål. Stipendet deles bare ut hvis sentralstyret vurderer formålet til å ha direkte nytteverdi for Human-Etisk Forbund. Søknader som i... Les mer