Diverse stipend og legater

A. Wilhelmsen Foundation

A Wilhelmsen Foundation (AWF) AWF ble grunnlagt i 1999 til minne om Awilhelmsen-gruppens grunnlegger Anders Wilhelmsen og hans hustru Aslaug Wilhelmsen. Stiftelsen ble opprettet av deres sønner Gjert og Arne Wilhelmsen. Styret best... Les mer

Diverse stipend og legater

Alarga stipend

Alarga er en 2 årig stipendordning for studenter som tar mastergrad. Stipendet er på 100 000 kroner som utdeles for ett år av gangen med 50 000 kroner for hvert år. Stipendmottagere tilknyttes en partnerbedrift i en to-års per... Les mer

Diverse stipend og legater

Anders Jahres Humanitære Stiftelse

Stiftelsen har som formål å støtte tiltak av humanitær, kulturell og sosial art i Norge, med særlig vekt på virksomheter i Sandefjord og Vestfold fylke for øvrig. Under sosiale tiltak skal spesielt hensyn tas til omsorg for eldre.... Les mer

Diverse stipend og legater

Annette og Ragnar Stoud Platous stiftelse

Stiftelsens formål er å støtte ethvert tiltak av sosial art, særlig slike som faller utenfor det offentlige støtteapparat i Norge. Støtte til tiltak med formål som nevnt skal fortrinnsvis skje til institusjoner, organisasjoner eller... Les mer

Diverse stipend og legater

Arkitekt Finn Rahns legat

Arkitekt Finn Rahns legat deler ut midler til følgende formål: - Støtte av organisert arbeid for dyrebeskyttelse i Oslo og landet for øvrig. - Bidrag til organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som støtte til bestemte tilt... Les mer

Diverse stipend og legater

Bergesenstiftelsen

Bergesenstiftelsen er en allmennyttig stiftelse etablert i 1975, som eies av sitt formål. Formålet er å bidra til å realisere allmennyttige prosjekter, særlig innen kulturelle og humanitære samfunnsområder. Med «allmennyttige form... Les mer

Diverse stipend og legater

Borghild Ros studiefond

Til en eller flere søkere som foretar studie, reise, utredning, o.l. innen livssynshumanistiske formål. Stipendet deles bare ut hvis sentralstyret vurderer formålet til å ha direkte nytteverdi for Human-Etisk Forbund. Søknader som i... Les mer

Diverse stipend og legater

Deltas stipendordning

Som ordinært betalende medlem i Delta kan du søke om stipend til yrkesrettet kompetanseutvikling. Du kan søke om stipend til etter- og videreutdanning, videregående opplæring og grunnskole og uformelle utdanningstilbud. Stipendet ha... Les mer