Innovasjon Norge

Innovasjon Norge tilbyr bl.a. etablererstipend som kan innvilges personer som skal utvikle og etablere egen bedrift. Etablererstipendordningen gjelder for hele landet og for alle næringer, unntatt offentlig virksomhet og landbruk. I hvert fylke blir det prioritert ut fra lokale forhold og behov. Generelt sett er etableringer som representerer noe nytt i regional, nasjonal og/eller internasjonal sammenheng, høyt prioritert. For Oslo og Akershus er det satt spesielle krav som begrenser mulighetene for stipend, se www.innovasjonnorge.no og www.etablerer.no for mer informasjon.
Etablererstipend kan innvilges til to faser i etablererprosessen:
1) Utviklingsfasen: I denne fasen utvikler du forretningsideen, foretar markedsundersøkelse/-vurdering, utarbeider forretningsplan og planlegger selve etableringen.
2) Etableringsfasen: I denne fasen har du bestemt deg for å starte opp virksomheten, du registrerer firmaet og får dine første salg. Det kan ikke søkes om stipend til begge fasene samtidig. Det kan innvilges stipend inntil kr 400 000,- pr. etablering (samlet for utviklings- og
etableringsfasen). Stipendbeløpet utmåles ut fra en skjønnsmessig vurdering av søknaden (bl.a. ut fra etableringens størrelse, nyskapingsgrad, potensial og risiko), og kan utgjøre inntil 75 % av godkjente kostnader. I tillegg kan Etablererstipend-midlene bevilges til etablering av Nettverkskreditt-grupper. Nettverkskreditt retter seg mot personer som ønsker å etablere egen bedrift uten store krav til investeringer og lånekapital i startfasen, og som ønsker å være med i ei nettverksgruppe.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her