Kulturkontakt Nord

Kunst- og kulturprogrammet. Kunst og kulturprogrammet er åpent for profesjonelle kunstnere, utøvere, formidlere, produsenter og kulturaktører fra alle sektorer innen kunst og kulturfeltet. Kunst- og kulturprogrammets overgripende mål er utvikling. Begrepet utvikling betyr nytolkning, fornyelse og nyskaping av metoder og presentasjon. Programmet legger stor vekt på formidling til publikum og internt mellom profesjonelle aktører. Dette kan skje gjennom medvirkende aktørers utveksling av erfaring og kunnskap fra prosjektets ulike faser, blant annet arbeidsprosesser. Programmet oppmuntrer til pilotprosjekter. Prosjektets ”nordiske dimensjon” avgjør om det får støtte. Et prosjekt er ”nordisk” hvis det i prosjektet inngår deltagere fra minst to nordiske land (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) og/eller de selvstyrte områdene (Færøyene, Grønland og Åland). Deltagelsen kan ha ulike former, for eksempel direkte deltagelse, som arrangør eller som tema. Under dette programmet ligger Modulen for kompetanseutvikling, kritikk og kunnskapsformidling og Modulen for produksjonsrettet virksomhet og formidling. Under dette programmet finnes også oversettelsesstøtten for nordisk litteratur som koordineres av NORLA (www.norla.no).
* Modulen for kompetanseutvikling, kritikk og kunnskapsformidling. Modulen fokuserer på kompetanseheving og kunnskapsformidling i form av seminar, workshop, masterclass, kurs e.l. for profesjonelle aktører. Modulen vil også åpne opp for kritisk diskurs. Modulen ser kritisk diskurs i form av faglige diskusjoner og samtaler, som viktig i forhold til kompetanseheving, men også som naturlige elementer i de ovennevnte eksemplene.
* Modulen for produksjonsrettet virksomhet og formidling. Modulen vil fokusere på produksjon av verker, prosjekter og initiativ som innebærer en kreativ prosess og/eller en møteplass mellom kunstnere/kulturaktører og publikum, inklusiv mobilitet av verker og kunstneriske og/eller kulturelle prosesser. Nordisk-baltisk mobilitetsprogrammet. Mobilitetsprogrammet gir støtte til mobilitet for enkeltpersoner, nettverksbygging for kulturaktører, residenser og produksjonsrettet gjesteateliervirksomhet. Programmet er åpent for nordiske og baltiske profesjonelle kunstnere, utøvere, formidlere, produsenter og kulturaktører fra alle sektorer innen kunst- og kulturfeltet inklusiv kulturarv. Programmet er delt opp i tre moduler: Modulen for mobilitetsstøtte, Modulen for langvarig og kortvarig nettverksstøtte og Modulen for støtte til residenssentre.
* Mobilitetsstøtte. Formålet er å støtte det nordiske og baltiske kunstområdes mobilitet for personer. Støtten retter seg mot profesjonelle innom hele kunst- og kulturområdet i Norden og Baltikum: kunstnere, skjønnlitterære forfattere, oversettere, kuratorer, kulturredaktører og kulturforskere.
* Modulen for støtte til nettverk (langvarig og kortvarig). Modulen støtter skapende av nettverk innen kunst- og kulturfeltet i Norden og i Baltikum og gir forutsetninger for at ulike aktører skal kunne samarbeide, utvikle partnerskap og lære av hverandre. Nettverkene bygger på samarbeid og personlige kontakter og å styrke det nordiske og baltiske kunstfeltets utvikling og gi forutsetninger til å for eksempel konkurrere om internasjonal finansiering til felles prosjekt.
* Modulen for støtte til residenssentre. Modulen gir bidrag til residenssentre for at de på en aktiv måte skal kunne ta imot profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere fra et annet nordisk eller baltisk land. Hver residens kan få bidrag som dekker stipender for 2–4 kunstnere/kulturarbeidere i løpet av et år. Residensene velger selv ut kunstnerne/kulturarbeiderne ut fra sine egne kriterier.
* Nordisk Computerspillprogram. Nordisk Computerspillprogram ble lansert den 1. januar 2006 og er en del av det nordiske kultursamarbeidet. Programmet skal stimulere computerspillbransjen i de nordiske land til å øke kvaliteten og mengden av nordisk produserte computerspill for barn og unge. Nordisk Computerspillprogram skal sikre en effektiv nordisk infrastruktur for utviklere, produsenter og distributører av computerspill. Programmet skal koordinere fellesnordiske aktiviteter, sikre en større informasjonsutveksling og økt bransjekunnskap. Nordisk Computerspillprogram er finansiert av Nordisk Ministerråd og inngår i et seksårig forløp frem til 2012. Les mer om Nordisk Computerspillprogram: http://nordicgameprogram.org.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her