Møre og Romsdal

Romsdalsfiskernes Undsætningskasse

Formål: På en rask og diskret måte å yte økonomisk bistand til etterlatte når fiskere omkommer som følge av forlis, drukning eller ulykke. Den forulykkede må være manntallsført fisker eller fylle betingelsene for å være det når ulyk... Les mer

Møre og Romsdal

Seming Gundersen og Tore Gundersen Hjelles legat

Ungdom som søker praktisk fagutdanning er fortrinnsberettiget, men også andre skoleelever kan søke. Bare søkere som er bosatt innenfor Sunndal kommunes grenser kommer i betraktning. Stipendiebeløp varierer, men det er små summer som... Les mer

Møre og Romsdal

Sula kommunes kulturstipend

Kan søkast til personar som driv kunstnerisk eller anna kulturelt arbeid i tilknyting til kommunen. Stipendet er først og fremst meint som eit tilskot i samband med utdanning eller perfeksjonering, eller til å dekke utgifter til eit... Les mer

Møre og Romsdal

Tingvoll kommunes legater

* Mollie Storseths legat. Til kurs i kunst og håndverk i Tingvoll, etter nærare fastsetjing av legatstyret. Legatrentene kan nyttast til lønn for lærar, stipend til elevar med dårleg råd, husleie og liknande. * Mikkel Pedersen Nålsu... Les mer

Møre og Romsdal

Ungdomsmidlane frå Ungdomspanelet i Møre og Romsdal

Held du på meg noko spennande som du treng litt økonomisk støtte til? Kanskje Ungdomsmidlane kan vere aktuelt. Tilskotet blir gjeve til prosjekt som stimulerar til ungdomsengasjement og skal gå til alternative ungdomsaktivitetar... Les mer

Møre og Romsdal

Aalesund handelsforenings fond

Formål: Fondet har to formål: 1. å bidra til kreativitet, nyskapende ideer og entreprenørskap i Ålesund og på Sunnmøre 2. å bistå trengende i Ålesund Les mer

Møre og Romsdal

Ålesund kommunes kulturpriser og kulturstipend

* Kommunale kulturmidler - stipend. Ålesund kommune kan innenfor rammen av budsjettet gi stipend til ledere og utøvere innen kulturområdet. Siktemålet med stipendet, som forutsettes å ”henge høyt”, er å stimulere og oppmuntre til fo... Les mer

Møre og Romsdal

Aalesunds off. høiere almenskoles 50 års jubilæumsfond

Stipend for utdanning til tidligere elever ved skolen (nå Fagerlia videregående skole) som har fullført og bestått eksamen for fullstendig kurs. Søknad om stipend, vedlagt attesterte kopier av eksamener/vitnemål og ev. attester, må... Les mer