Legater til ulike yrkesgrupper

Anne og Odd Buhres legat

Legatet er opprettet med formål "til beste for trengende sjøfolk". Legatets midler brukes til å drive og vedlikeholde en ferieeiendom i Spania. For tiden er det de sjøansatte i Redningsselskapet som benytter stedet. Det deles ikke u... Les mer

Legater til ulike yrkesgrupper

Den norske veterinærforenings humanitære fond

Fondet er dannet av disse tidligere fond/legater: DNVs understøttelsesfond (1966), Dyrlæge af Ringsted i Danmark S.A. Christensen og hustru Anne Beate Christensen født Dieseths Legat for Dyrlægers Efterladte i Norge (1912), Dyrlæge... Les mer

Legater til ulike yrkesgrupper

Den norske veterinærforenings støttefond

Midlene skal benyttes til følgende formål: 1. Støtte for medlemmene og dekning av ekstra omkostninger i tilfelle faglige konflikter, 2. Utredninger av spesielle standsspørsmål, 3. Under særlige omstendigheter kan rentene av fondet o... Les mer

Legater til ulike yrkesgrupper

Dommernes støttefond

Fondet har som formål å yte økonomisk støtte til etterutdannelse og studieprosjekter for jurister i offentlig tjeneste. Støtten kan for eksempel benyttes til studiereise, hospitering eller juridisk forfatterskap. For inneværende... Les mer

Legater til ulike yrkesgrupper

Drammen Sjømannsforenings legat

Legatets formål skal være å støtte vanskeligstilte sjøfolk, deres etterlatte samt ungdom under maritim utdanning, alle tilhørende Drammen og omegn. Legatporsjonene størrelse fastsettes av styret og utdeles fortrinnsvis en gang i året. Les mer

Legater til ulike yrkesgrupper

Fahlstrøms fond

Alma og Johan Fahlstrøms fond yter støtte til Norsk Skuespillerforbunds medlemmer over 60 år. Stiftelsens formål er å yte hjelp til trengende medlemmer over 60 år, til medlemmer som på grunn av sykdom eller ulykke har måttet slutte... Les mer

Legater til ulike yrkesgrupper

Komponistenes Vederlagsfond

Komponistenes Vederlagsfonds formål er å støtte skapende tonekunst, uansett sjanger. Støtte skal komme de komponister til gode som gjennom noen års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull innsats. Yrkesaktive komponister kan... Les mer

Legater til ulike yrkesgrupper

Marit og Elsa Halsets legat

Til minne om Axel Otto Normann. Utdeles til en eller flere eldre skuespillere, - legatstifterne har ønsket at særlig eldre kvinnelige skuespillere skal tilgodeses. For øvrig fastsetter legatstyret hvor store legatporsjonene skal vær... Les mer