Hedmark

Haakon Gjems fond

Til fremme av kultur og godt ungdomsmiljø på Grue Finnskog. Lag, foreninger og enkeltpersoner som har eller skal sette i gang prosjekt som de mener kan være berettiget til tilskudd kan søke. Les mer

Hedmark

Ingeborg og Arne Holmens legat

Til enslige kvinner eller menn, ev. ektefeller, bosatt i Grue, som p.g.a. sykdom eller liknende sitter i vanskelige økonomiske kår. Utdelingen skal skje før jul hvert år og tilstiles de begunstigede julaften. Utbetalingen kan foreg... Les mer

Hedmark

Karl Øvergaards Minde legat

Legatets inntekter skal etter testators vilje anvendes innen Rendalen kommune til opphjelp av smånæringer, fortrinnsvis landbruksrelatert og næringsliv for øvrig i Rendalen - dvs. næringer som direkte eller indirekte har positiv inn... Les mer

Hedmark

Langes legat

Til beste for alderspensjonister og/eller bevegelseshemmede som er bosatt i Hamar kommune innenfor tidligere Vang kommunes grenser. Søknadsfrist vil normalt være på våren/forsommeren, og vil bli kunngjort i Hamar Arbeiderblad. Les mer

Hedmark

Lars Hansens legat

Til verdig trengende i tidl. Furnes kommune. "Absolutt utelukket fra å komme i betraktning ved rentenes utdeling skal være personer, der åpenbart bekjenner sig til anarkismen eller socialismen." Søkeren må ved søknad skriftlig erklæ... Les mer

Hedmark

Lasse Lassen og hustru Emilie Lassens legat

Utdelels til personer i Bergen som lider av astma/og eller allergi. Støtte gis til rekreasjons og behandlingsreiser, eller opphold i inn og utland. Helseattest og ligningsattest må vedlegges. Les mer

Hedmark

Legat for ungdom under utdanning i Løten

il ungdom i Løten som holder på med yrkesutdanning etter videregående skole. Søknadsfrist: 1. oktober. Det er nødvendig med eget søknadsskjema som fås fra Servicekontoret eller finnes på nettsidene. Les mer

Hedmark

Legater i Kongsvinger kommune

* Gunnar A. Kjerrets legat. Stipend til videre utdannelse for ungdom bosatt i Kjerret skolekrets i Kongsvinger. * Kongsvinger og Omegns Barnehjems legat. Til uformuende ungdom i Vinger prestegjeld til teoretisk og praktisk opplæring... Les mer

Hedmark

Nord-Odal kommunes kulturpris og kulturstipend

* Nord-Odal kommunes kulturpris Prisen kan tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner som har vist vedvarende evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats utover det vanlige, eller som har vist god skapende virksomhet. Begrunnede... Les mer