Diverse stipend og legater

Lucy Høegh Stiftelse

Formål: Å yte bidrag til kulturelle formål. Styret tar selv initiativ til utdeling. Det gis ikke støtte til studier eller videreutdannelse verken innenlands eller utenlands. Les mer

Diverse stipend og legater

Marie Andresens legat

I henhold til legatets vedtekter skal utdeling av legatmidler skje til "anskaffelse for lutherske kirker i Norge av altertavler, rosevinduer, frescomalerier eller annen lignende bildende kunst av norske kunstnere. Særlig bør komme i... Les mer

Diverse stipend og legater

Marit Stølens legat

Støtte til personer i Oppdal som gjennom bosted og næringsutøvelse på et gårdsbruk holder gammel landbrukskultur og/eller husflidstradisjoner i hevd. Les mer

Diverse stipend og legater

Norsk Jernbanemuseums støtte

* Jernbanemuseets venners stipend. Jernbanemuseets Venner har opprettet en pris og en stipendordning for å inspirere til arbeid for å ta vare på norsk jernbanehistorie. Prisen og stipendet deles ut på Norsk Jernbanemuseums åpningsda... Les mer

Diverse stipend og legater

Norsvinstipendet

Norsvin ønsker fokus og bred interesse på svineavl og svinefaget. Norsvinstipendet kan benyttes som hel- eller delfinansiering av: -Mindre forskningsprosjekter -Utvikling av prosjekt- og produktideer -Litteraturstudier/sammenstil... Les mer

Diverse stipend og legater

Olaf Billes legat for blomsterhagens utvikling

Legatets formål er å øke interessen for hageblomster, fremme forståelse for blomsterhagens muligheter og bedre dens vilkår, støtte studier eller forskning på hagebruksområdet og fremme norsk fruktdyrking. Legatet forvaltes av Det no... Les mer

Diverse stipend og legater

Oslo Nye Sparebanks Fond

Fondet har til føremål å stø slike tiltak som sparebankar plar stø, særleg tiltak som er til berre for innflyttarar eller laga deira i Oslo og grannekommunar. Det er eit vilkår at det vert nytta nynorsk mål ved dei tiltak fondet stø... Les mer

Diverse stipend og legater

Overrettssakfører J.H.H. Meyers legat

Det gis støtte til - utdannelse - opphold ved andre mekaniske verksteder (inn- og utland) - opphold ved teknisk skole eller annen teknisk læreanstalt (inn- og utland) Søknader ved et eventuelt verksted i Kaldnes-området gis fort... Les mer

Diverse stipend og legater

Personskadeforbundet LTNs Rettssikkerhetsfond

Formål: Å yte økonomisk støtte til ulykkesskadde medlemmer av Personskadeforbundet LTN, som har behov for å bringe sin sak frem for domstolene. Saken må anses å ha tilstrekkelig prinsipiell interesse, jf. Fondets statutter på www.pe... Les mer

Diverse stipend og legater

Sigval Bergesen d.y.s Familielegat

Formål: Å yte bidrag til utdannelse eller studieopphold i inn- eller utland så vel som annen økonomisk hjelp (f.eks. i form av lån til igangsetting av virksomhet) eller understøttelse når det foreligger behov for det. Det er to grup... Les mer