Diverse stipend og legater

Olaf Billes legat for blomsterhagens utvikling

Legatets formål er å øke interessen for hageblomster, fremme forståelse for blomsterhagens muligheter og bedre dens vilkår, støtte studier eller forskning på hagebruksområdet og fremme norsk fruktdyrking. Legatet forvaltes av Det no... Les mer

Diverse stipend og legater

Oslo Nye Sparebanks Fond

Fondet har til føremål å stø slike tiltak som sparebankar plar stø, særleg tiltak som er til berre for innflyttarar eller laga deira i Oslo og grannekommunar. Det er eit vilkår at det vert nytta nynorsk mål ved dei tiltak fondet stø... Les mer

Diverse stipend og legater

Personskadeforbundet LTNs Rettssikkerhetsfond

Formål: Å yte økonomisk støtte til ulykkesskadde medlemmer av Personskadeforbundet LTN, som har behov for å bringe sin sak frem for domstolene. Saken må anses å ha tilstrekkelig prinsipiell interesse, jf. Fondets statutter på www.pe... Les mer

Diverse stipend og legater

Sametingets stipend

*Språkmotiveringsstipend for elever i videregående skole: Språkmotiveringsstipend til elever i videregående skole som har samisk som fag i videregående skole. Målet med stipendet er å bidra til at flere snakker samisk og særlig mot... Les mer

Diverse stipend og legater

Sigval Bergesen d.y.s Familielegat

Formål: Å yte bidrag til utdannelse eller studieopphold i inn- eller utland så vel som annen økonomisk hjelp (f.eks. i form av lån til igangsetting av virksomhet) eller understøttelse når det foreligger behov for det. Det er to grup... Les mer

Diverse stipend og legater

Sonia Løchens fond

Sonia Løchens pris for dyrevern og dyrs rettigheter er på 10.000 kroner, og deles ut hvert år frem til 2022, innen utløpet av oktober måned. Formålet med prisen er å fremme og hedre arbeid for dyr som utføres i det små; av enkeltper... Les mer

Diverse stipend og legater

Sparebankstiftelsen DnB

Det kan søkes støtte innenfor fire formål: • Kunst og kultur • Kulturminner og historie • Friluftsliv og naturkunnskap • Nærmiljø, idrett og lek Stiftelsen støtter tiltak som har verdi over tid (ikke kortvarige arrangementer)... Les mer

Diverse stipend og legater

Statens stipend

Flere av departementene utlyser normalt hvert år stipend med forankring i Statsbudsjettet. Stipendene har stor spredning og dekker eksempelvis: Støtte for journalister til reportasjereiser, tilskudd til ulike former for media- og in... Les mer

Diverse stipend og legater

Stiftelsen Husflidens Fremme

Til fremme av husflid i Sør-Trøndelag gjennom stimuleringstiltak som kursvirksomhet, stipendier, premiering o.l. Les mer