Diverse stipend og legater

Sparebankstiftelsen DnB

Organisasjoner og lag på Østlandet kan søke støtte til prosjekter til beste for barn og unge inntil 25 år. Det kan søkes støtte innenfor et av våre fire formålsområder: Kunst og kultur – Prosjekter som gjør det mulig for flere å u... Les mer

Diverse stipend og legater

Statens stipend

Flere av departementene utlyser normalt hvert år stipend med forankring i Statsbudsjettet. Stipendene har stor spredning og dekker eksempelvis: Støtte for journalister til reportasjereiser, tilskudd til ulike former for media- og in... Les mer

Diverse stipend og legater

Stiftelsen Husflidens Fremme

Til fremme av husflid i Sør-Trøndelag gjennom stimuleringstiltak som kursvirksomhet, stipendier, premiering o.l. Les mer

Diverse stipend og legater

Stiftelsen Sat Sapienti

Formål: Å yte gaver/bidrag til forskning som fremmer kjennskap til forståelsen av det industrielle miljøs betydning i bedriftene i Norge. Yte bidrag eller gaver til vedlikehold/forbedring av historiske minnesmerker i Norge. Også bi... Les mer

Diverse stipend og legater

Stiftelsen UNI

Stiftelsen UNIs formål er å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunnet. Det gis økonomisk støtte til tiltak som verner mennesker og fortidsminner, og de... Les mer

Diverse stipend og legater

The Minor Foundation for Major Challenges

The Foundation supports advocates of climate change mitigation. The calls for applications are open to international applicants. The Minor Foundation for Major Challenges (MFMC) is a Norwegian foundation that supports communication... Les mer

Diverse stipend og legater

Økologisk Norges aktivitetsfond

Økologisk Norge har et aktivitetsfond som skal stimulere til aktivitet i utvalg, faggrupper og lag i hele landet. Her kan alle Økologisk Norges utvalg, faggrupper og lag søke om støtte. Tildelingskriterier: Når søknader til aktivit... Les mer