Rogaland

Haugesund bys utdanningslegat

Formål: Legatets formål er å gi støtte til personer som tar videre utdannelse, og som er fra Haugesund. Støtten skal fordeles likt mellom de som tar høyere utdannelse og/eller de som utdanner seg innenfor praktiske fag. Legat porsjo... Les mer

Rogaland

Anna Sælands legat

Rentene av kapitalen skal gå til Time Bygdemuseum, medrekna Time tekniske museum og Fotland mølle, og til gamle mennesker i Time kommune. Dersom søkjarane ikkje er kvalifiserte til å få tilskott, kan styret gje midlar til eldrein... Les mer

Rogaland

Bertha Andrea og Reiar Gausels legat

Til personer som bor i Sandnes og har bodd der de siste 10 år og som er i en vanskelig økonomisk og helsemessig situasjon - samt til organisasjoner/institusjoner med veldedige og allmennyttige formål i Sandnes. Det deles ut bidrag à... Les mer

Rogaland

Bertha Berg født Randulffs legat

Legatets formål skal tjene til utsmykning og forskjønnelse av Stavanger by. Søknaden skal inneholde (det er ikke eget søknadsskjema): -generell informasjon om søkeren -opplysninger om hvilket tiltak det søkes støtte til... Les mer

Rogaland

DSD Stipendiefond

Stipendiet skal deles ut til en ung mann eller kvinne mellom 20 og 28 år som har tilknytning til Rogaland, og har tatt eksamen ved St. Olav vgs. Stipendet er beregnet på studenter som studerer eller planlegger å studere en økonomi... Les mer

Rogaland

Egersund Menighetsråds legat

Til arbeid/tiltak som er i gang, eller som ønskes igangsatt, med en klar diakonal målsetning. Det gjelder tiltak/arbeid innen Egersund menighet. Lag, foreninger og enkeltpersoner kan søke støtte. Les mer

Rogaland

Elisabeth Knutsens legat

For videregående utdannelse av evnerik ungdom hjemmehørende i Haugesund etter bestått eksamen fra 3-årig vg. skole til studieopphold v/universitet, teknisk høyskole, handelshøyskole, eller dermed likestilte vitenskaplige institutter... Les mer

Rogaland

Erik, Karoline og Olga Berentsens legat

Legatets formål er å gi støtte til kulturell virksomhet – enten til enkeltpersoner eller til frivillige lag, organisasjoner og kulturinstitusjoner i Stavanger og til bekjempelse av kreft eller til kreftsyke. Støtte gis fortrinnsvis... Les mer

Rogaland

Eriksen Holdt Kleppe og Schanche Jonasens legat

Legatet har som formål å tilgodese eldre trengende bosatt i Stavanger og forskjellige allmennyttige formål i Stavanger etter søknad. Misjonsarbeidet skal også tilgodesees ved at det tildeles midler til: Det norske misjonsselska... Les mer